DA VINCI SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 7354412
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: număr 91/110//2010, Tribunal Bacău, Secţia Comercială, Judecător-sindic Maria Oborocianu. 2.Arhiva instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, tel 0234/514.419, programul arhivei instanţei 10.30 – 13.00. 3.Debitor: SC Da Vinci SRL, CIF 7354412, cu sediul social în mun. Bacău, str. Carpaţi, nr.5, bl.5, sc. A, ap.2, Număr de ordine în registrul comerţului J04/571/1995.
4.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Matei Lenuţa, CIF 26507776, sediul social Bacău, str. Mihai Viteazu, nr.4, bl. 4, sc. D, ap.9, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2599, tel./fax 0334/108225, Mobil: 0753/100444,e-mail lenuAmatei@yahoo.com nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Matei Lenuţa.
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Matei Lenuţa, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Da Vinci SRL, conform sentintei civile nr.420/31.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 91/110/2010, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Intrarea debitorului în procedura falimentului în forma simplificată.
6.1.Administratorul statutar al debitorului SC Da Vinci SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 6.2.Creditorii debitorului SC Da Vinci SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 14.05.2010; În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.05.2010; Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 01.06.2010 Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 11.06.2010. 7.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
8.Vă notificăm de asemenea cu privire la faptul ca prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 01.06.2010 ora 13 la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Mihai Viteazu nr.4, bl.4, sc. D, ap.9.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata