DAN PARTENER SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 21803282
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 21.04.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar 129/103/2010, Tribunal Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător – sindic Cristinel Dumitreasa.
2.Arhiva instanţei: Adresa B-dul Republicii, nr.16, P. Neamţ, jud. Neamţ, nr.tel. 212294, progr. arhivei 9.00 – 13,00. 3.1. Debitor: SC Dan Partener SRL, CIF 21803282, sediul social Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.6, et. 1, jud. Neamţ, nr.ORC J27/717/2007.
4.Creditor: DGFP Neamţ, Piatra Neamţ, Bd. Traian, nr.19 bis, jud. Neamţ.
5.Administrator judiciar: C.I.I. Ec. Minuţ Victoria, C.I.F. 21496730, sediul social str. Bistriţei, nr.5, P. Neamţ, jud. Neamţ, nr.atestat UNPIR: 1B1544, tel./fax 0233-217846.
6.    Subsemnata: Minuţ Victoria în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Dan Partener SRL, conform Sentinţei comerciale nr.238/F/12.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 129/103/2010, în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Dan Partener SRL, prin Sentinţa comercială nr.238/F/12.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 129/103/2010.
7.1. Debitorul SC Dan Partener SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Dan Partener SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este la: 07.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este la: 21.05.2010.
Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este la: 04.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este la: 18.06.2010.
8.    Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar, Adresa str. Bistriţei, nr.5, P. Neamţ, jud. Neamţ, data 26.05.2010, Ora 12.00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; alte menţiuni.
9.    Termenul pentru depunerea raportului prevăzut de art.54 din Legea 85/2006 este la: 09.04.2010.
10.    Termen pentru continuarea procedurii la data de 04.06.2010, ora 8.30.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata