DANIROMA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 4420953
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.    Date privind dosarul: 2497/99/2009 (format vechi 147/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic Dan Artenie.
2.    Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N.Gane nr.20/A, judeţul Iaşi, tel.0232/215160, programul arhivei/registraturii instanţei luni–vineri între orele 09.00–13.00.
3.1. Debitor: SC Daniroma SRL, cod unic de înregistrare 4420953, număr de ordine în RC J22/2740/2008, cu sediul social în sat şi comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.    Creditori: SC NBG Leasing IFN SA, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Bilciureşti nr.20-22, et.4, sector 1.
5.    Administrator judiciar: Casa de insolvenţă Bobu & Duca SPRL, CIF 23545236, cu sediul social în Iaşi, str. Eternitate nr.85, jud. Iaşi, înregistrat sub nr.0334 în RSP–UNPIR, judeţul Iaşi, nr. matricol 2A0334, fax 0332/819314, tel.0232/277599, 0745355664, 0744694697, e-mail dragos.bobu@gmail.com, tudorduca@gmail.com, reprezentat prin coordonatori av. Dragoş Bobu şi av. Tudor Duca.
6.    Subscrisa Casa de insolvenţă Bobu&Duca SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Daniroma SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 235/S/04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 2497/99/2009 (format vechi 147/2009), în temeiul art.61 alin.1, 62 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.4, art.35 şi art.28 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitorul SC Daniroma SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 235/S/04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 2497/99/2009 (format vechi 147/2009).
7.1. Debitorul are obligaţia de a preda de îndată gestiunea către administratorul judiciar, împreună cu actele prevazute de art.28 alin.1 din Legea nr.85/2006.
7.2. Creditorii debitorului SC Daniroma SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 04.05.2010. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 07.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este 17.06.2010. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, în Iaşi, str. Eternitate nr.85, pe data de 25.06.2010 ora 17.00, având următoarea ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea administratorului judiciar, stabilirea remuneraţiei acestuia, avansarea cheltuielilor de procedură.
8.    Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de admitere a creanţelor” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de admitere a creanţei va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de admitere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata