DARCOM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 619636
Data publicării în BPI: 24 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.01.2015

1. Date privind dosarul: 4040/40/2014, Tribunalul Botosani, Secţia a II-a civilă, de contencios-administrativ si fiscal, Judecător sindic Axinte Lăcrămioara.

2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Botosani, str. Maxim Gorki, nr. 8, jud. Botosani, programul registraturii 9-1130.

3.Debitor: SC Darcom SRL, cu sediul social în satul Păltiniș, comuna Păltiniș, jud. Botoșani, cod de identificare fiscală 619636, număr de ordine în registrul comerţului J07/184/1992.

4.Creditori: D.R.F.P. Iasi – A.J.F.P. Botosani, cu sediul în mun. Botosani, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 5, jud. Botosani.

5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Glonţ Dan, cu sediul în str. Octav Băncilă, nr. 4, sc. C, ap. 5, Botosani, jud. Botosani, număr matricol 1B 0229, tel. 0745125559.

6. Subscrisul Cabinet individual de insolvenţă Glonţ Dan, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Darcom SRL, conform Sentinței nr. 802/20.11.2014 pronunţată de Tribunalul Botosani, Secţia a II-a civilă, de contenciosadministrativ si fiscal, în dosarul 4040/40/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si art. 100 alin. (1) si urm. din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 72 alin. (6) si art. 74 din acelasi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului, prin Sentința nr. 802/20.11.2014 pronunţată de Tribunalul Botosani, Secţia a II-a civilă, de contencios-administrativ si fiscal, în dosarul 4040/40/2014.

7.1. Debitorul SC Darcom SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului SC Darcom SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.01.2015. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.01.2015. Contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.02.2015.

8. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul D.R.F.P. Iasi – A.J.F.P. Botosani, Biroul juridic-camera 307, situat în mun. Botosani, Piaţa Revoluţiei, nr. 5, jud. Botosani, în data de 30.01.2015, ora 10, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; stabilirea onorariului administratorului judiciar.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială si legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota si prin corespondenţă.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Botosani pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata