DASAND SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

34
CUI: 16629083
Data emiterii: 01-06-2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: număr: 5484/86/2008, Tribunalul Suceava, Judecător – sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe. 2.Arhiva/registratura instanţei: Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, tel. 0230/214.948, program zilnic cu publicul: 900-1300. 3.Debitor: SC Dasand SRL, CIF 16629083; sediul social în municipiul Suceava, str. Grigore Alexandru Ghica, nr. 43, jud. Suceava, nr. de înregistrare ORC: J33/769/2004.
4.Lichidator judiciar: Cabinetul de Insolvenţă Bejinaru Ionuţ Richard, cu sediul în Municipiul Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, bl.H1, sc.B, ap.1, atestat UNPIR nr. 1B1893, tel/fax: 0230-52.30.62.
5.Cabinetul de Insolvenţă Bejinaru Ionuţ Richard, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Dasand SRL, potrivit sentinţei nr. 341 din data de 18-05-2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 5484/86/2008, în temeiul art.61 alin.(1) şi urm., coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2), notifică:
6.Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Dasand SRL, prin Sentinţa nr. 341 din data de 18-mai¬2010;
6.1.Debitorul SC Dasand SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Dasand SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile de mai jos.
6.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 22- iunie – 2010. Conform art.76 alin.(1) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii în termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu veţi dobândi calitatea de participant la procedură.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar este 13- iulie -2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este 28- septembrie -2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 01- octombrie -2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei judiciare de timbru de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar, la tel-fax 0230-52.30.62, mobil 0758-06.20.30 sau la sediul din Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr. 28, bl.H1, sc.B, ap.1.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News