DECIS COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 4346865
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014
Date privind dosarul: Număr dosar 2694/112/2014, Tribunalul Bistriţa – Năsăud, secţia comercială, Judecător – sindic Ursu Ilie, Debitor SC Decis Com SRL, cu sediul în Bistrita, str. Valea Jelnei, nr.16C, J06/725/1993, RO 4346865, jud.Bistrita Nasaud, Administrator judiciar provizoriu S.C.P. CONSULT MANAGEMENT UV I.P.U.R.L, cod de identificare fiscală 20822227, Bd Decebal, nr.9, sc B, et.1, ap.27, jud. Bistriţa – Năsăud, număr de înscriere în tabloul practicienilor in insolvenţa 0172/31.12.2006, tel/fax 0263 – 212467, reprezentată de Ec. Urs Vasile.

Subscrisa S.C.P CONSULT MANAGEMENT UV IPURL în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului S.C DECIS COM SRL, conform incheierea civila nr. 1389/2014 din data de 03.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa – Năsăud, secţia comercială, în dosarul nr.2694/112//2014, în temeiul art. 99 si art. 100 alin. (1) din legea nr. 85/2014 notifică:

Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului S.C DECIS COM SRL prin incheierea civila nr. 1389/2014 din data de 03.10.2014 pronuntata de Tribunalul Bistriţa – Năsăud, secţia comercială, în dosarul 2694/112/2014.

Debitorul S.C DECIS COM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevazute de art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului S.C DECIS COM SRL trebuie să procedeze la inscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17.11.2014

In temeiul art.114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pâna la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţine împotriva debitorului.

Termenul limita pentru verificarea creanţelor, întocmire, afisare si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.12.2014.

Termenul limită pentru definitivarea tabelului creantelor este la data de 23.01.2014.

Stabileste termen pentru sedinţa adunarii creditorilor în data de 15.12.2014, ora 15 la sediul ales administratorului judiciar cu următoarea ordine de zi:
1. Desemnarea comitetului creditorilor,
2. Confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea remuneratiei. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunarii prin imputerniciţi cu procura specială si legalizată sau în cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice cu delegaţie semnata de conducatorul unitatii.

Creditorii pot vota si prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, inscrisul in format electronic, caruia i s-a raportat, atasat sau asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace si inregistrata la lichidatorul judiciar, pana la data fixata pentru exprimarea votului.

Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa – Năsăud pentru efectuarea de menţiuni.
In vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă la adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale ( art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata