DEFEL COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 7618921
Data publicării în BPI: 31 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 25.11.2014

1.Date privind dosarul:Număr dosar 7098/86/2014, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă, de Contencios administrativ şi fiscal, Judecator sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe

2.Arhiva/registratura instanţei:Suceava, str. Stefan cel Mare, nr.62, parter, jud. Suceava, cod 720062, tel./fax. 0230/522296, 0230/523290, program arhivă luni-vineri 9,00-13,00

3.1. Debitor: SC DEFEL COM SRL -sediul social în oraşul Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr. 7, CUI 7618921, jud. Suceava, înmatriculată sub J33/876/1995

3.2. Administrator special:-

4.Creditori cunoscuţi:-

5.Administrator judiciar: Capital Insol SPRL Filiala Suceava cu sediul social în mun. Suceava, str. Ana Ipătescu, nr.4, bloc F, sc.D, ap.3, îngistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. în 2011 sub numărul 0547, înregistrată fiscal sub nr.33689590/14.10.2014, tel/Fax: 0233/661967, 0234/701171, 0740/952867, e-mail office.suceava@capitalinsol.roNume si prenume reprezentant administrator special persoana juridica: Mitruta Gerard Roberto, Nechita Stefan, Moraru Gheorghe

6.Subscrisa Capital Insol SPRL Filiala Suceava în calitate de administrator judiciar al debitorului SC DEFEL COM SRL Suceava, conform Încheierii nr.1276/28.10.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială si de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 7098/86/2014, împreună cu administratorii judiciar MGA Insolvency SPRL Suceava şi Alfa Insolv IPURL Fălticeni, în temeiul art. 99 ş.u. din Legea nr. 85/2014, notifică

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei SC DEFEL COM SRL Suceava având Cod de identificare fiscală nr. 7618921, cu sediul social în mun. Suceava, str. Alexandru cel Bun, nr.7, prin Încheierea nr.1276/28.10.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială si de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 7098/86/2014.

7.1. Debitorul SC DEFEL COM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2.Creditorii debitorului SC DEFEL COM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 25.11.2014.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.12.2014.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 27.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 03.02.2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă este 10 zile de la notificare/publicare în BPI.

8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Capital Insol SPRL Filiala Suceava la data de 09.02.2015, ora 12,00 având ca ordine de zi prezentarea rapoartelor întocmite în temeiul art. 92 şi art. 97 din Legea nr. 85/2014, constituirea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneratiei acestuia.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor ori măsurile asupra debitorului sau averii sale (art.75. din Legea nr.85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata