DGM TRANS EUROPEAN SRL – notificarea deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 26592542
Data publicării în BPI: 30 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.11.2014

1.Date privind dosarul: Nr.dosar 5157/62/2014 Tribunal Brasov Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal Judecător sindic Simona Liliana Enache

2.Arhiva/registratura instanţei: bd. 15 noiembrie nr. 45, Nr. de telefon 0268/419615 Programul arhivei/registraturii instanţei 8,30 – 12,30.

3.Debitor: SC D.G.M. Trans European SRL CIF 26592542 Brasov, str. Traian nr.1, jud. Brasov Nr. registrul comerţului J08/7/2013

4.Lichidator judiciar: C.I.I. Ilie Claudiu-Ioan CIF 25977800 str. Sitarului nr. 10, sc. D, ap. 8, Brasov Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0275 Tel 0724638300 fax 0268 314155 E-mail [email protected]

5.Subscrisul C.I.I. Ilie Claudiu-Ioan în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC D.G.M. Trans European SRL, conform sent.civ.nr. 2637/SIND/CC/09.10.2014 pronunţată de Tribunalul Brasov, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal în dosarul 5157/62/2014, în temeiul art.99 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.100 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014, coroborate cu art.71 alin.(1) si art. 67 alin.(1) din acelasi act normativ, notifică:

6.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC D.G.M. Trans European SRL prin sent.civ.nr.2637/SIND/CC/09.10.2014 pronunţată de Tribunalul Brasov, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr. 5157/62/2014.

6.1.Debitorul SC D.G.M. Trans European SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2.Creditorii debitorului SC D.G.M. Trans European SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.11.2014. În temeiul art.114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.12.2014. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestatii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor, conform art.111 alin(2) din Legea nr.85/2014.

Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.12.2014. Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 este de 10 zile de la primirea notificării de deschidere a procedurii, potrivit art.71 alin.(2) din Legea nr.85/2014.

7.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la adresa str. Hărmanului nr. 50, sc. A, ap. 3, Brasov Data 09.12.2014 Ora 10.00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea lichidatorului judiciar si a remuneraţiei acestuia constând în onorariu fix de 3.000 lei şi 4% din sumele distribuite creditorilor.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014.

2.Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3.Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

5. Conform art.102 alin.(1) din Legea nr.85/2014 sunt creanţe anterioare deschiderii procedurii si creanţele bugetare constatate printr-un raport de inspecţie fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală si vor întocmi raportul de inspecţie fiscală, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei în termenul prevăzut la art.100 alin.(1) lit.b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr.85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata