DIADA FOREST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 11953622
Data emiterii: 09.04.2010
Data publicării în BPI: 13.04.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 15/40/2010; Tribunalul Botoşani – Secţia Comercial Faliment.
2.    Arhiva/registratura instanţei: mun.Botosani, str. Maxim Gorki nr.8, tel 0231/511739, fax 0231/531832.
3.    Debitor: SC Diada Forest SRL, CIF 11953622, sediul social: Judeţ Botoşani, Localitate: Catamarasti-Deal, număr de ordine în registrul comerţului J7/174/1999.
4.    Creditori: SC Barlinek Romania SA.
5.    Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi; C.I.F. RO 20749991, sediul social în Iaşi, str.Anastasie Panu nr. 13, bloc „Ghica Voda” nr. 3A, mezanin, număr RSP 0025/2006; tel/fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, www.cimsprl.ro,reprezentant administrator judiciar Apetrei Mărioara;
6.    Subscrisa: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iaşi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Diada FOREST SRL, conform sentinţei din data de 01.04.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 15/40/2010, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Diada Forest SRL, prin sentinţa din data de 01.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercial Faliment;
7.1. Debitorul SC Diada Forest SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei şi sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Diada Forest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.05.2010.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar: 22.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.07.2010.
8.    Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, str.Anastasie Panu nr. 13, bloc „Ghica Voda” nr. 3A, mezanin, în data de 04.07.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar (respectiv a lichidatorului judiciar, daca va fi cazul) şi stabilirea remuneraţiei acestuia, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului, orice aspect necesare desfasurarii procedurii.
9.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii şi se va publica în BPI şi intr-un ziar de larga circulaţie.
10.    în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 administratorul judiciar convoacă Adunarea Generala a Asociaţilor SC Diada Forest SRL în vederea desemnării administratorului special, la data de 20.04.2010, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin. în cazul în care asociaţii debitoarei nu se vor prezenta la prima convocare AGA, aceasta va fi reprogramată pentru data de 26.04.2010, 11.00, la sediul administratorului judiciar.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori:De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata