DIPOL SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 13819822
Data publicării în BPI: 28 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 23.12.2014

1. Date privind dosarul: Nr. dosar: 1028/83/2014, Tribunal Satu Mare, Judecător sindic: Cardonel Felix Mureșan,

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 8, jud. Satu Mare, C.P. 440037, nr. de telefon: 0261-710.661, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 08.00-12.00

3.1. Debitor: SC Dipol SRL Carei – Satu Mare, CUI RO13819822, nr. de înreg. ORC J30/135/2001, cu sediul social în Carei, Drumul DN19 (fosta ferma Spitz), jud. Satu Mare,

3.2. Administrator special: nu este desemnat,

4. Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL, Sediul: mun. Iasi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iasi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail:
iasi@insolventa.ro, nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă, Mititelu Corneliu, sediu ales pentru comunicare acte de procedură mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, (Casa de Modă) et.5, cam. 9, jud. Satu Mare.

5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Dipol SRL Carei – Satu Mare, CUI RO13819822, nr. de înreg. ORC J30/135/2001, cu sediul social în Carei, Drumul DN19 (fosta ferma Spitz), jud. Satu Mare, potrivit Sentinţei civile nr. 1183/F din data de 13.11.2014, pronunţată de Tribunalul Satu Mare – Secţia Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 1028/83/2014 , în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin. (1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 33 alin. (4) sau (6), art. 35 si art. 28 alin. (2) din acelasi act normativ, notifică:

6.0. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Dipol SRL, prin Sentinţa civilă nr. 1183/F din data de 13.11.2014, pronunţată de Tribunalul Satu Mare – Secţia Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 1028/83/2014 .

6.1Creditorii debitorului SC Dipol SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.1.1Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 23.12.2014. În temeiul art. 76 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.01.2015. Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului preliminar este de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 22.01.2015.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al Management Reorganizare Lichidare Iasi SPRL, Adresa: mun. Satu Mare, str. Horea, nr.1, et.5, cam. 9, jud. Satu Mare,

Data: 13.01.2015, ora 16.00, având ca ordine de zi:
a. Prezentarea situaţiei debitorului de către administratorul judiciar;
b. Confirmarea administratorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia;
c. Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum si a presedintelui acestuia;
d. Supunerea spre aprobare a raportului administratorului judiciar cu privire la cauzele si împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului.

8. Comitetul creditorilor: nu este desemnat,

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum si menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii si va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului juridiciar restituirea titlurilor originale si păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiţie de sume între creditori, precum si la exercitarea votului în adunarea generală a creditorilor.

4. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cunatum de 200,00 lei, cum prevăd dipoziţiile Legii nr. 64/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată prin OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

6. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

7. Orice notificare ulterioară prezentei se va efectua în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 85/2006, în Buletinul insolvenţei, cu excepţiile prevazute de norma juridică menţionată. Inregistrarea cererii de admitere a creanţei creează prezumţia pentru creditori ca au cunostinţă de termenele prevăzute de art. 62 ori la art. 107, art. 108 sau art. 109 din lege.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata