DRUMURI Şi PODURI SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10908232
Data emiterii: 09.04.2010
Data publicării în BPI: 13.04.2010

1.Date privind dosarul: număr 68/40/2010; Tribunalul Botoşani – Secţia Comercial Faliment.
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Botosani, str. Maxim Gorki nr.8, tel 0231/511739, fax 0231/531832.
3.Debitor: SC Drumuri şi Poduri SA, CIF 10908232, sediul social: municipiul Botoşani, str. I.C. Bratianu nr.98, număr de ordine în registrul comerţului J7/294/1998.
4.Creditori: SC Alta Delta SRL Satu Mare.
5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iasi; C.I.F. RO 20749991; sediul social în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, număr RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, pagina de web: www.cimsprl.ro; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar ec. Apetrei Mărioara.
6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Drumuri şi Poduri SA, conform sentinţei din data de 01.04.2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 68/40/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Drumuri şi Poduri SA, prin sentinţa din data de 01.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercial Faliment.
7.1.Debitorul SC Drumuri şi Poduri SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei şi sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Drumuri şi Poduri SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar: 22.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.07.2010.
8.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, str. Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, în data de 04.07.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar (respectiv a lichidatorului judiciar, daca va fi cazul) şi stabilirea remuneraţiei acestuia, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului, orice aspecte necesare desfăşurării procedurii.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii şi se va publica în BPI şi intr-un ziar de larga circulaţie.
10.În temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 administratorul judiciar convoacă: Adunarea Generală a Acţionarilor SC Drumuri şi Poduri SA în vederea desemnării administratorului special, la data de 20.04.2010, ora 13.00, apoi pe 26.04.2010, ora 12.00, în cazul neprezentării la prima şedinţa, la sediul administratorului judiciar: Iaşi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori:De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
1 Comentariu
  1. oana spune

    care este termenul limita de plata de la data semnarii procesului verbal si hotararii pentru acordarea expropierii????(bani)

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata