DUAGA COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 1962135
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 25.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 7452/110, an 2009, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător – sindic Oborocianu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău.
3.1.Debitor: SC Duaga Com SRL, CIF 1962135, sediul social sat Ciobanus, com. Asau, jud. Bacău nr. de ordine în registrul comerţului J04/614/2004.
4.Creditor: listă anexă:
5.Lichidator judiciar: Relisoc IPURL, CIF 12523844; sediul social: str. Vasile Alecsandri, nr. 41, et.6, Bacău, sector, judeţ Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0126, tel./fax: 0727753.314/ 0234525216.
6.Subscrisa Relisoc IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Duaga Com SRL, conform sentinţei comerciale nr. 453 din data de 14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 7452/110/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere: conform Sentinţei comerciale nr. 453 din data de 14.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
7.1.Debitorul SC Duaga Com SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Duaga Com SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 31.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 18.06.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.06.2010. 8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata