DUBLU A DISTRIBUTION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 22526503
Data publicării în BPI: 14 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.11.2014
1. Date privind dosarul:Număr dosar 9992/63/2014 Tribunalul Dolj – Secţia II-a Civilă

2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Craiova, str. Brestei, nr. 129, judeţul Dolj

3.Debitor: DUBLU A DISTRIBUTION SRL, cod de identificare fiscală 22526503, sediul social Comuna Malu Mare, Tarlaua 25, parcelele 15 SI 20, Judet Dolj, număr de ordine în registrul comerţului J16/1957/2007

4.Creditor: IMPULS LEASING România SA, cu sediul în Bucuresti, str. Luigi Galvani nr. 61-63, sector 2

5.Lichidator judiciar: Dumitru-Silvan Găvenea, Cod de identificare fiscală: 20727390, sediul str. Foisorului nr. 145A, sector 3, Bucuresti, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B0501, Tel/Fax: 021335.0267; 0722.429.626, E-mail: silvan.gavenea@gavenea.ro

6.Subscrisa/Subsemnatul(a): Dumitru Silvan Găvenea, în calitate de lichidator judiciar al debitorului DUBLU A DISTRIBUTION SRL, conform sentinţa civilă nr. 1341 din 08.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj – Secţia II-a Civilă în dosarul nr. 9992/63/2014, în temeiul art. 146 alin (1) si art. 147 alin (1) si (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă. Notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura simplificată a falimentului, având în vedere admiterea cererii de deschidere a procedurii, formulată de creditorul IMPULS LEASING România SA

7.1. Debitorul DUBLU A DISTRIBUTION SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului DUBLU A DISTRIBUTION SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 19.11.2014.

În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.12.2014.

Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 14.01.2015.

7.2.3. Adunarea creditorilor
Data primei adunari a creditorilor, precum și ordinea de zi va fi comunicata ulterior.

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Dolj / registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata