DUPIR COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată

CUI: 18958449
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 4176/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Gabriel Grancea.
2.    Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan Cel Mare nr. 4, Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234/574344, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 10.30 -13.30.
3.    Debitor: SC Dupir Company SRL, sediul social: str. Libertăţii, nr. 13, sc. B, apt.10, et.2, Oneşti, jud. Bacău Număr de ordine în registrul comerţului: J04/1238/2006, CIF: 18958449.
3.1. Creditori:
AFP Oneşti – Oneşti, str. Poştei nr. 5, jud. Bacău,
ITM Bacău – Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 78, jud. Bacău,
SC Banc Post SA – Bd. Dimitrie- Pompeiu nr. 6A, sector 2 – Bucureşti,
SC Vodafone Romănia SA – str. Piaţa Charles de Gaulle nr. 15 sector 1, Bucureşti,
Cojocaru Ghiorghi – str. 1 Mai, bl.8, sc. A, ap.15 Mun. Oneşti, jud. Bacău,
SC Farmexim SA – str. George Constantinescu nr. 2 Bucureşti sector nr. 2,
SC Transmod Uton SA Oneşti – prin lichidator judiciar Codmar Insolvency IPURL – str. Uzinei nr. 16, Mun. Oneşti, jud. Bacău,
SC Montero SA – Bd. Preciziei nr. 1 Tronson 1, et.4, sector 6 Bucureşti,
SC Alevia SRL – str. Ana Ipătescu nr. 9, Fălticeni, jud. Suceava.
3.2. Administrator special: Dupir Romică, domiciliul: str. Libertăţii, nr. 13 bl.13 sc. B ap.10, Oneşti, jud. Bacău,
4.    Lichidator judiciar: Lichidator Instant Expert SPRL Bacău Cod de identificare fiscală: RO20569524, domiciliul/ sediul social: Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău Număr de înscriere în RSP 0137 tel./fax: 0234/581515 nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Guţu Romel
6.    Subscrisa/Subsemnatul(a): Lichidator Instant Expert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Dupir Company SRL, conform sentinţei civile nr. 484 din 22.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 4176/110/2009, în temeiul art.109 alin.1 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei: notifică:
7.    Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitorului SC Dupir Company SRL prin Sentinţa civilă nr. 484/22.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 4176/110/2009. Prin sentinţă s-a mai dispus: dizolvarea debitoarei.
7.1. Debitorul SC Dupir Company SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar gestiunea averii debitoarei falite precum şi orice alte documente apreciate ca fiind necesare conform prevederilor din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Dupir Company SRL, în măsura în care înregistrează creanţe noi la data deschiderii procedurii de faliment simplificat trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în termen de 10 zile de la primirea notificării lichidatorului judiciar.
7.3. Termen de continuare a procedurii la data de 02.09.2010.
8.    Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii de creanţe noi asupra averii debitoarei este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 RON şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata