EASY AUTOMOBILE SA – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15628071
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 11.12.2014

1. Date privind dosarul: număr dosar 5045/118/2014 Tribunal Constanţa Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Camelia Trifanov

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Traian nr. 31 Constanţa Număr de telefon 0241 551345, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 8.30-12.30

3. Debitor: S.C. EASY AUTOMOBILE S.A., Cod de identificare fiscală 15628071, sediul social str. Havana nr. 10 Constanţa, Număr de ordine în registrul comerţului J13/2287/2003

4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dovîncescu Cristina, Cod de identificare fiscală 26950713, sediul social str. Unirii nr. 114 bl. U4 sc. D ap. 61 Constanţa, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2246 Tel/Fax 0744 371137, 0341 431632, E-mail cristinaotava@yahoo.com, av.cristina.otava@gmail.com, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Dovîncescu Cristina

5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Dovîncescu Cristina, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. EASY AUTOMOBILE S.A., conform Sentinţei civile nr. 2917 din data de 27.10.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 5045/118/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si art. 62, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 33 alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului S.C. EASY AUTOMOBILE S.A. prin Sentinţa civilă nr. 2917 din data de 27.10.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 5045/118/2014.

6.1. Debitorul S.C. EASY AUTOMOBILE S.A. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului S.C. EASY AUTOMOBILE S.A. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 11.12.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.12.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.01.2015.

7. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 7.01.2015 Ora 9.00 la sediul Tribunalului Constanţa. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata