ECA 2000 SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 13858163
Data publicării în BPI: 21 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1973/108/2014, Tribunal: ARAD, Secţia civila, Judecător sindic: CARMEN STANCU

2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul G-ral Vasile Milea, nr. 2-4, loc. Arad, jud. Arad

3.1. Debitor: SC ECA 2000 SRL Cod de identificare fiscală: 13858163, sediul social: com. Varfurile, str. Garii, nr.107, jud. Arad Număr de ordine în Registrul Comerţului: J02/195/2009.

3.2. Administrator special: nu e cazul

3. Creditor: AJFP Arad, Primăria comunei Varfurile, ITM Arad, SC ENEL Energie SA, SC Compania de Apa SA

4. Administrator judiciar: CONSULT-AR MANAGEMENT LICHIDĂRI IPURL CIF: 20791244, sediu: Arad, str. Ioan Alexandru, nr. 14, ap. 9, jud. Arad, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP: 0013, Tel/Fax: 0257-270121, E-mail: ioan_rasnita@yahoo.com Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: IOAN RÂSNIŢĂ

5. Subscrisa: CONSULT-AR MANAGEMENT LICHIDĂRI IPURL ARAD, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ECA 2000 SRL, conform Sentintei civile nr. 1114 din data de 04.11.2014, pronunţată de Tribunalul Arad, secţia civila, în Dosarul nr. 1973/108/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62 alin. (1) si urm. din Legea privind procedura insolventei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28 alin. (1) sau, dupa caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28 alin. (2) din acelasi act normativ notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei impotriva debitorului SC ECA 2000 SRL, prin Sentinta civila nr. 1114 din 04.11.2014 pronuntata de Tribunalul Arad, sectia civila, în dosarul nr. 1973/108/2014.

7.1. Debitorul SC ECA 2000 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC ECA 2000 SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 15.12.2014.
În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 13/01/2015.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 20.01.2015.
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 23/01/2015.

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică: faptul ca prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar CONSULT-AR MANAGEMENT LICHIDĂRI IPURL Arad din mun. Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 82, ap. 18 în data de 16.01.2015 ora 11 avand ca ordine de zi:
– alegerea sau numirea comitetului creditorilor;
–  confirmarea administratorului judiciar si aprobarea onorariului acestuia;
– analiza rapoartelor întocmite de comitetul creditorilor;
– alegerea unui administrator judiciar care să înlocuiască administratorul judiciar numit de judecătorul-sindic;
–  prezentarea raportului trimestrial;
–  aprobarea raportului privind vânzarea în bloc prin modalitatea:
–  negocierii directe către un cumpărător identificat, cu precizarea condiţiilor minime, ale contractului, cum ar fi preţul si modalitatea de plată;
–  negocierii directe, fără cumpărător identificat, cu precizarea preţului minim propus;
– licitaţie.
– aprobarea propunerii de vânzare directă;
– aprobarea raportului final întocmit de lichidator;
– alte menţiuni:
– alte propuneri ale creditorilor pentru soluţionarea procedurii de faliment.

9.. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru efectuarea mentiunii.

Informaţii suplimentare

1. în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului/administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei)

Lista anexa creditori:

AJFP ARAD, Inspectoratul Teritorial de Munca Arad, Primăria comunei Varfurile, SC ENEL Energie SA, SC Compania de Apa SA

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata