ECO LOG HOMES SRL – notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10628070
Data emiterii: 18.05.2010
Data publicării în BPI: 28.05.2010

1.Date privind dosarul: dosar nr. 856/103/2010; Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător – sindic Ana Mângâţă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bd. Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. tel. 0233212294; programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri 8 – 13.
3.1.Debitor: SC Eco Log Homes SRL, CIF 10628070, sediul social în Piatra Neamţ, str. Bistriţei f.n., jud. Neamţ, nr. de ordine în registrul comerţului J27/476/1998.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: care a formulat cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă: SC Transport Chirila SRL, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Titu Maiorescu, nr.8, bl.F26, ap.7, jud. Neamţ.
5.Administrator judiciar: C.I.I. Avornicesei Dumitru, CIF 21505421, sediul str. Progresului, nr.118, bl.118, ap.7, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1520, tel. 0744767905, fax 0233.229091, e-mail: scadfirmsrl@gmai.com, reprezentata prin Avornicesei Dumitru.
6. Subsemnatul Avornicesei Dumitru în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Eco Log Homes SRL, conform Sentinţei comerciale nr.409/F din 05.05.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 856/103/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC Eco Log Homes SRL, prin sentinţa comercială nr.409/F/05.05.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 856/103/2010.
7.1.Debitorul SC Eco Log Homes SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Eco Log Homes SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 16.06.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate şi pentru continuarea procedurii 18.08.2010.
8.Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc în Piatra Neamţ, str. Dimitrie Leonida, nr.83, bl.D10, sc.B, ap.27, la data de 19.07.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii, desemnarea comitetului creditorilor, a preşedintelui comitetului creditorilor şi stabilirea onorariului administratorului judiciar. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
– Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata