ELAN-OL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată

CUI: 18704203
Data emiterii: 30.03.2010
Data publicării în BPI: 31.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4818/40/2009; Tribunalul Botoşani – Secţia Comercial Faliment.

2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 8, tel 0231/511739, fax 0231/531832.

3.Debitor: SC Elan OL SRL, CIF 18704203, sediul social: municipiul Botosani, str. Grivita nr. 1, bl.14B, sc.B, et.2, ap.4, nr. de ordine în registrul comerţului J7/307/2006.

4.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi; CIF RO20749991; sediul social în mun. Iaşi, str.Anastasie Panu nr. 13, bl. „Ghica Voda” nr. 3A, mezanin, nr. RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, pagina de web: www.cimsprl.ro; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ec. Apetrei Mărioara;

6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iasi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Elan OL SRL, conform sentinţei din data de 25.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botosani-Secţia Comercială şi de Contencios¬Administrativ în dosarul 4818/40/2009, notifică:

7.Deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată împotriva debitorului SC Elan OL SRL, dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare.

7.1.Debitorul SC Elan OL ST SRL are obligaţia ca, în pana la data limita de 07.04.2010 să predea gestiunea averii catre lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii.

7.2.Termene limită: depunere cereri de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii – 06.05.2010; verificare creanţe născute în cursul procedurii, întocmire, afişare şi comunicare tabel suplimentar al creanţelor – 03.06.2010; depunere contestaţii la tabel suplimentar -10.06.2010; soluţionare contestaţii la tabel suplimentar – 24.06.2010; întocmire şi afişare tabel definitiv consolidat al creanţelor – 01.07.2010.

7.3.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: debitorului, creditorilor şi ORC Botoşani şi se publică, în BPI.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea art.65 alin(1) din Legea 85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru lichidatorul judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, exemplarul pentru lichidatorul judiciar putând fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă, la sediul ales. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata