ELECTROFRIG IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 5242110
Data publicării în BPI: 13 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:21.11.2014
1. Date privind dosarul: număr dosar 2944/105/2014,Tribunal Prahova, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ, Judecător sindic Botnaru Irina Hermina.

2.Arhiva/registratura instanţei: P-ţa. Victoriei, nr. 10, Ploiesti, judeţul Prahova, program registratură 9.00 – 13.00.

3.Debitor: SC Electrofrig Impex SRL « în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective » cu sediul în Buşteni, Bdul. Libertăţii, nr. 230B, judeţul Prahova, CIF: 5242110, nr reg. comerţ: J29 /378 /1994.

4. Administratorul special al debitorului nu a fost desemnat.

5.Administrator judiciar: Extrem Insolv IPURL, CIF: RO 21701380, sediul social: str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35A2, etaj parter, ap. 1, jud. Prahova, număr de ordine: RFO 0302/2007, tel: 0730 112272, e-mail: [email protected], www.extreminsolv.ro, reprezentant persoană juridică: Toma Silviu Georgian.

6.Subscrisa: Extrem Insolv IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Electrofrig Impex SRL conform sentinţă nr. 1199 din 08.10.2014, pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul 2944/105/2014, în temeiul art. 33 alin. 6 şi art.34 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Electrofrig Impex SRL prin sentinţă nr. 1199 din 08.10.2014, pronunţată de Tribunalul Prahova, în dosarul 2944/105/2014.

7.1. Debitorul SC Electrofrig Impex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Electrofrig Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.11.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului pivind intrarea în procedură simplificată sau continuarea perioadei de observaţie, prev. de art. 54 din legea 85/2006 modificată, la 28.10.2014 şi pentru depunerea raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor vinovate, conform art. 59 alin. 1 din lege, 17.11.2014.

Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la 10 zile de la primirea notificării şi termenul de soluţionare a opoziţiilor la 5 zile după formularea opoziţiilor.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11.12.2014. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 26.12.2014.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, în data 16.12.2014, orele 13:00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar si confirmarea remuneraţiei acestuia; alte menţiuni.

9. Adunarea generală a asociaţilor debitorului care va avea loc la data de 07.11.2014, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35 A2, etaj Parter, ap. 1, Jud.Prahova. Ordinea de zi va fi următoarea: desemnarea administratorului special al debitorului.

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică si la Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de admitere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va cuprinde: numele si prenumele creditorului, domiciliu/sediul, suma datorată, temeiul creanţei si menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. Cererea va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de admitere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul cauzei sau transmise prin postă pe adresa instanţei Tribunalul Prahova str. Gheorghe Lazăr, nr. 6, Ploiesti, jud. Prahova, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

5. Cererea va fi însoţită de dovada în original a plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei . Taxa judiciară de timbru se virează prin ordin de plata sau se depune numerar în contul RO96 TREZ 5212 1070 203X XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal 8609468.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata