ELECTROM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 8699380
Data emiterii: 22.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 7920/99/2009 (527/2009); Tribunalul Iasi-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.
2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, str. Nicolae Gane nr.20A, jud. Iaşi, nr. de telefon/fax 0232/215160; 3.Debitor: SC Electrom SRL, CIF 8699380, municipiul Iasi, str. Mihail Sadoveanu nr.3,Judeţul Iasi, nr. de ordine actual în registrul comerţului J22/1203/1996,
4.Creditori: Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iaşi.
5.Lichidator judiciar: Huian Radu Cabinet Individual de Insolvenţă Iaşi; CIF 19877709; sediu: Iaşi, Bd. T. Vladimirescu nr.93, bl.93, sc.A, parter; tel./fax: 0332/447344; e-mail: [email protected], pagina de web: www.avhuian.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar av. Huian Radu;
6.Subscrisa Huian Radu Cabinet Individual de Insolvenţă Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al SC Electrom SRL, conform sentinţei din data de 13.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ, în dosarul 7920/99/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului SC Electrom SRL, în procedura de faliment, prin sentinţa comerciala nr.377/S din data de 13.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ.
7.1.Debitorul SC Electrom SRL are obligaţia ca, până la data de 23.04.2010, să predea lichidatorului judiciar gestiunea şi documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Electrom SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 7.06.2010, În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţacreanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al creantelor la 14.06.2010,Termenul pentru depunerea eventualelor contestatii impotriva tabelului preliminar la 18.06.2010. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la 29.06.2010, ora 11.00 şi pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 30.06.2010.
8.Se notifică faptul că prima adunare a Creditorilor va avea loc în data de 21.06.2010,ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar, Huian Radu Cabinet Individual de Insolventa din Iasi, Bd. T. Vladimirescu nr.93, bl.93, sc.A, parter, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea presedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei lichidatorului judiciar, orice alte aspecte necesare derularii procedurii.
9.Deschiderea procedurii de faliment în forma simplificata, ridicarea dreptului de administrare şi constatarea dizolvarii debitorului se notifică, conform C.pr.civ., debitorului, creditorului şi ORC Iasi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publica, în BPI şi intr-un ziar de larga circulatie.
10.În temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar convoaca Adunarea Generala a Asociatilor SC Electrom SRL, în vederea desemnarii administratorului special, la data de 03.05.2010, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar: Iasi, Bd. T. Vladimirescu nr.93, bl.93, sc.A, parter.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata