ELLENY STYL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17425600
Data emiterii: 17.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Date privind dosarul: 4410/99/2009 (format vechi 322/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic Dan Artenie.

2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N.Gane, nr.20/A, jud. Iaşi, tel.0232/215160, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri între orele 09.00 – 13.00.

3.1.Debitor: SC Elleny Styl SRL, CUI 17425600, nr. de ordine în RC J22/896/2005, cu sediul social în Iaşi, str. Toma Cozma, nr.111, bl.568, sc. A, et.4, ap.15, jud. Iaşi.

3.2.Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditori: Porsche Leasing România IFN SA Bucureşti şi Porsche Broker de Asigurare SRL, ambele cu sediul ales la Cab. Av. Măcărescu Criana, din Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babeş nr.3, sector V.

5.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Bobu & Duca SPRL, CIF: 23545236, cu sediul social în Iaşi, str. Eternitate, nr.85, jud. Iasi, înregistrat sub nr.0334 în RSP – UNPIR, jud. Iaşi, nr. matricol 2A0334 fax 0332/819314, tel.0232/277599, 0745355664, 0744694697, e-mail: dragos.bobu@gmail.com, tudorduca@gmail.com, reprezentat prin coordonatori av. Dragos Bobu şi av.Tudor Duca.

6.Subscrisa Casa de Insolventa Bobu&Duca SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Elleny Styl SRL, conform Sentinţei comerciale nr.190/S/18.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 4410/99/2009 (format vechi 322/2009), în temeiul art.61 alin.(1), 62 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.28 şi 35 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Elleny Styl SRL, prin intrarea în faliment, cu consecinţa ridicării dreptului de administrare, şi dizolvarea acestuia,conform Sentinţei comerciale nr.190/S/18.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr.4410/99/2009 (format vechi 322/2009).

7.1.Debitorul are obligaţia de a preda gestiunea către lichidator, până pe data de 01.03.2010, împreună cu actele prevăzute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006.

7.2.Creditorii debitorului SC Elleny Styl SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 19.04.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.05.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 07.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este 17.06.2010.

Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, în Iaşi, str. Eternitate, nr.85, pe data de 25.06.2010, ora 17.00, având următoarea ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar, stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar, avansarea cheltuielilor de procedură.

8.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei prin intrarea în faliment a debitorului se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de admitere a creanţelor” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de admitere a creanţei va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de admitere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata