ELSTEC SRL – notificare privind trecerea la faliment

CUI: 6779431
Data publicării în BPI: 20 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 10337/63/2013, Tribunal: Dolj, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Valentina Vasile.

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Dolj, str. Brestei, nr. 129, Craiova, Dolj.

3. Debitor: Elstec SRL cu sediul social în Calea Unirii, Nr. 71, Craiova, Dolj, cod de identificare fiscală 6779431, număr de ordine în registrul comerţului J16/3862/1994.

4. Lichidator judiciar: Expert Com SPRL cu sediul în Craiova, strada România Muncitoare, nr. 55, etaj 1, judeţul Dolj, Rfo II-0067/2006, Tel/Fax 0251/531.202, reprezentată de Orheiu C. Constantin.

5. Subscrisa: Expert Com SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Elstec SRL în dosarul 10337/63/2013 pe rolul Tribunalului Dolj, Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. Din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau
alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

6. Deschiderea procedurii generale de faliment impotriva debitorului Elstec SRL, prin Hotararea nr. 1427/2014 din data de 16.10.2014, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia a II-a Civilă în dosarul 10337/63/2013.

6.1. Debitorul Elstec SRL are obligaţia ca în termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. 1, în temeiul art.107 alin.1, lit.b din Legea 85/2006.

6.2 Creditorii debitorului Elstec SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în timpul procedurii la 02.12.2014.

În temeiul art. 76 alin. 1 din Legea 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificare a creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 15.01.2015. Termenul limită pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 12.02.2015.

7. Inceperea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

– în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal “Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 din Legea 85/2006.

– Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

– Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbre în cuantum de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale în conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Legea 85/2006. Termen procedural: 02.12.2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata