ELTRON SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16144134
Data emiterii: 03.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 625/86/2010, Tribunal Suceava, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 62, număr de telefon: 0230/214948, programul arhivei/ registraturii instanţei: 900-1300.
3.    Debitor: SC Eltron SRL Gura Humorului, CIF 16144134, sediul social str. Parcului, nr. 1, camera 2, jud. Suceava, număr de ordine în registrul comerţului J33/155/2004.
4.    Creditor: SC Tegola România SRL Buzău.
5.    Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Bogdan Andrei, CIF 25420514, sediul social: str. Calea Obcinelor, nr. 5, bl. T4, ap.1, Suceava, jud.
Suceava, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor    în    Insolvenţă    1B2876, tel 0766325599,     0749912910,    fax    0230513581,    e-mail av.popescubogdan@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Popescu Bogdan Andrei.
6.    Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Bogdan Andrei, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Eltron SRL Gura Humorului, conform sentinţei comerciale nr. 311, din data de 27/04/2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 625/86/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Eltron SRL Gura Humorului, prin sentinţa comercială nr. 311 din data de 27.04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul 625/86/2010. 7.1. Debitorul SC Eltron SRL Gura Humorului, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 7.2. Creditorii debitorului SC Eltron SRL Gura Humorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 13.07.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 07.09.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 07.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.09.2010.
8.    Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: str. Zamcei, nr. 5, Suceava, jud. Suceava, data 14.09.2010, ora 10:00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar.
9.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 1.5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata