ERGO M.T.L. SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolventa

CUI: 15720115
Data emiterii: 11.05.2010
Data publicării în BPI: 13.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. 6633/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Adm. şi Fiscal, Judecător sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Stefan cel Mare, nr.62, Suceava, tel. 0230/214948, programul arhivei: L-V, 9-13. 3.Debitor: SC Ergo M.T.L. SRL, CUI 15720115, nr. ordine ORC J33/789/2003, cu sediul social în Suceava, str. Samoil Isopescu, nr.21, bl.M, sc.B, et.4, ap.17, jud. Suceava.
4.Lichidator judiciar: Euro Consulting SPRL, nr. RSP 0273/2006, CIF RO21047472, sediul: str. Turturelelor, nr.11A, sector 3, Bucureşti, sediul ales pentru comunicări: Suceava, str. Tipografiei, nr.1, cam. 20, tel./fax 0230/214.432, e¬mail: euroconsultingsprl@gmail.com, reprezentant av. Andi Gabriel Grosaru – asoc. coord.
5.Subscrisa Euro Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Ergo MTL SRL, conform SC nr.256 din 13.04.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosar nr. 6633/86/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţa împotriva debitoarei SC Ergo MTL SRL, prin sentinţa comercială nr. 256 din 13.04.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscală, în dosar nr. 6633/86/2009.
6.1. Debitoarea SC Ergo M.T.L. SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitoarei SC Ergo M.T.L. SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 25.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 15.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv este 22.06.2010.
7. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales pentru comunicări al lichidatorului judiciar din Suceava, str. Tipografiei, nr.1, et.1, cam. 20, în data de 06.07.2010, ora 10,00, având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia de 1.000 lei/luna (exclusiv TVA); prezentarea situaţiei debitorului; diverse.
8.Deschiderea procedurii se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata