EST-CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 22842719
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 1669/98, Anul 2014, Tribunal Ialomiţa, Secţia Civilă, Judecător sindic: Duţă Camelia

2.Arhiva/registratura instanţei: Str Cosminului, nr 12, Slobozia, judeţul Ialomiţa, Număr de telefon 0243. 236950, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 09,00- 12,00

3.1. Debitor: SC Est Construct SRL, Cod de identificare fiscală 22842719 Domiciliul/sediul social str. Independenţei ( Nicolae Bălcescu ), Bl. 25B, SC A, ap. 1, Slobozia, judeţul Ialomiţa, Număr de ordine în registrul comerţului J21/728/2007. Tel/Fax __, E-mail __

3.2.Administrator special:______

4.Creditor: Listă anexă:

5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Gavrilă Vasile, Cod de identificare fiscală 27383897, sediul social: Stefan Cel Mare, Bl N2, Ap.7,Slobozia, judeţul Ialomiţa, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă Ib3169, Tel 0723259986, Fax 0343815785, E-mail [email protected]

6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Gavrilă Vasile, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Est Construct SRL, conform Sentinţei civile nr 1815 F din data de (ziua/luna/anul) 17/10/2014 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, Secţia Civilă, în dosarul 1669/98/2014, în temeiul art. 100 si urm., din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) din acelasi act normative, notifică

7. Deschiderea procedurii generale de insolventă împotriva debitorului SC Est Construct SRL prin Sentinţa civilă nr. 1815 din data de 17/10/2014 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, Secţia Civilă, în dosarul 1669/98/2014.

7.1. Debitorul SC Est Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC Est Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17/11/2014

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30/11/2014.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 12/12/2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 12/12/2014.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicată administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata