EURO KATY CONSULTING SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă în forma generală

CUI: 17414295
Data publicării în BPI: 29 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 19345/3/2014, Tribunal Bucuresti, Secţia a VII-a Civila

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bulevardul Unirii nr.37, Bucuresti, sectorul 3, număr de telefon 021 – 408.36.00; 408.37.00 programul arhivei/registraturii instanţei zilnic – orele 09,30 – 14,00

3.1. Debitor: SC EURO KATY CONSULTING SRL, cod de identificare fiscală 17414295, sediul social: Sos. Giurgiului nr 58-70, bl. C, sc. 2, et. 7, ap. 66, sector 4, Bucuresti, număr de ordine în registrul comerţului J40/13123/2013

3.2. Administrator special: X

4. Administrator judiciar: CORPUS MANAGEMENT IPURL, cod de identificare fiscala: RO32797364, sediul social: str. Ion Baiulescu nr. 41, sector 5, Bucuresti, Punct de lucru: str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, et. 3, sector 2, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0731, Tel: 0761/320.320, Fax: 021/311.36.67, E-mail: [email protected]

5. Subscrisa: CORPUS MANAGEMENT IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EURO KATY CONSULTING SRL, conform sentintei civile nr. 8434 din data de 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul 19345/3/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

6. deschiderea procedurii de insolventa în forma generala împotriva debitorului SC EURO KATY CONSULTING SRL prin sentinta civila nr. 8434 din data de 15.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 19345/3/2014.

6.1. Debitorul SC EURO KATY CONSULTING SRL are obligatia ca în termen de maxim 10 zile de la data deschiderii procedurii sa intocmeasca si sa predea catre administratorul judiciar o lista cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii.

6.2. Creditorii debitorului SC EURO KATY CONSULTING SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 28.11.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.12.2014.
Termenul limită de definitivare a tabelului creanţelor 05.01.2015.
Termenul limita de depunere de catre creditori a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare, precum si termenul de solutionare a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
Termen pentru continuarea procedurii: 11.02.2015, Completul 5, ora 9:00.

7. Adunarea generala a creditorilor: Se notifică faptul că prima sedinta a Adunarii generale a creditorilor va avea loc la: Adresa str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, et. 3, sector 2, Bucuresti. Data 22/12/2014, ora 1200, având ca ordine de zi:
-prezentarea situaţiei debitorului;
-desemnarea Comitetului creditorilor;
-confirmarea administratorului judiciar;

8. Adunarea generala a asociatilor: Adresa str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, et. 3, sector 2, Bucuresti. Data 19/11/2014, ora 1000, având ca ordine de zi desemnarea administratorului special.

9. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata