EURO PLASTIC SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei

CUI: 14496320
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014
1.Date privind dosarul: Număr dosar 4660/108/2014, Tribunal Arad, Secţia Civilă.
Judecător sindic : Cristian Desideriu Debreni .

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Gen V. Milea, nr. 2-4, Arad, Programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30.

3.Debitor SC Euro Plastic SRL cu sediul in Loc. Arad, str.T.Vladimirescu, nr. 23, ap. 1, Jud. Arad, CUI: 14496320, J02/1892002.

4.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Grigorie Florin cu sediul în Arad, str. GHE.Lazar, nr. 16, ap. 2, jud. Arad, înregistrată în tabloul UNPIR sub nr. RFO I-3993, Tel 0722-654664 reprezentată prin practician in insolventa Grigorie Florin.

5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Grigorie Florin în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Euro Plastic SRL, desemnat prin Încheierea civilă nr. 323 din data de 15.10.2014 de către Tribunalul Arad, secţia Civilă in dosarul 4660/108/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normative Notifică

6. Deschiderea procedurii simplificate a insolventei împotriva debitorului SC SC EURO PLASTIC SRL, prin Încheierea civilă nr. 315 din data de 15.10.2014 de către Tribunalul Arad, secţia Civilă în dosarul 4660/108/2014.

6.1. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor in tabelul preliminar este 12.12.2014

6.2. Termenul limita pentru intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar este 16.01.2015

6.3. Termenul pentru depunerea contestatiilor impotriva tabelului preliminar al creantelor este 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului preliminar.

6.4. Tremenul limita pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor 06.02.2015

6.5. Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc in data de 21.01.2015, la sediul profesional al lichidatorului judiciar C.I.I. Grigorie Florin, situat in Arad, str.GHE Lazar, nr. 16, ap. 2, ora 14, avand ca ordine de zi:

6.6. Debitorul SC Euro Plastic SRL, are obligatia ca in termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 67, alin(1) din Legea 85/2014 prezentarea situaţiei debitorului; prezentarea raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia alegerea comitetului creditorilor incidenta prevederilor art.169 din Legea 85/2014 confirmarea lichidatorului judiciar si aprobarea onorariului acestuia diverse

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” calculata pana la data adeschiderii procedurii (30.09.2014) cu respectarea art.65 si 69 din Legea privind procedura insolventei .

Art. 65 (1) Cererea va cuprinde:numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum si mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii.
(2) La cerere vor fi anexate documente justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii.

Art. 69 (1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in valoare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar si inscrise in tabelul de creante cu valoarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii.Judecatorul sindic va decide asupra orcarei contestatii impotriva calculului facut de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar pentru astfel de creante.

(2) Creantele exprimate isau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valoarea lor in lei, la cursul BNR existent la datadeschiderii procedurii.

Cererea de înscrierea creanţei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a ramane la dosar cu mentiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin posta.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata