EUROGAS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14620401
Data publicării în BPI: 24 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.01.2015

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6012/105 Anul 2014 Tribunal Prahova Secţia Comercială si de Contencios Administrativ – Biroul faliment Judecător sindic: Letea Crina

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Pţa Victoriei, nr. 10, Ploiesti, jud Prahova, cod 100031; Număr de telefon 0244544781, programul arhivei/registraturii instanţei zilnic 9.00-13.00

3.1. Debitor: Eurogas SRL Cod de identificare fiscală 14620401, cu sediul social în municipiul Ploiesti, str Carpenului, nr. 44B, jud. Prahova, număr de ordine în registrul comerţului J29/459/2002, administrator statutar Porumb Stefan;

3.2. Administrator special: nedesemnat

4. Administrator judiciar: Ral Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 30728856, sediul social municipiul Câmpina, str. Griviţei, nr. 65, jud. Prahova, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0624/2012 tel./fax 0244335033, 0722610833, e-mail: office @ralinsolv.ro, reprezentant Dogeanu Olga

5. Subscrisa: Ral Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Eurogas SRL conform sentinţei din data de 21.11.2014 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ, în dosarul 6012/105/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si art. 100 alin. (1) si următoarele din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă notifică

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei.

7.1. Debitorul SC Eurogas SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC Eurogas SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 20.01.2015. În temeiul art. 114 din lege, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:

Termenul de depunere a opoziţiei – 10 zile de la primirea notificării.
Termenul de soluţionare a opoziţiilor – 10 zile de la formulare.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.02.2015;
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.03.2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar la data de 25.02.2015, ora 14.00 având ca ordine de zi: a) prezentarea situaţiei debitorului; b) desemnarea  comitetului creditorilor; c) confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia;

9. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Prahova pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Lege

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.73 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata