EVE BOTOSANI SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17005550
Data emiterii: 19.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4294/40/2009, Tribunal Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Judecător sindic Pruteanu Lică.
2.Arhiva instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel. 0231/511739, programul arhivei instanţei 9-13. 3.1.Debitor: SC Eve Botoşani SRL, CIF 17005550, sediul: str. Pietonalul Transilvaniei, nr.4 jud. Botoşani, nr. de ordine în registrul comerţului J07/623/2004.
4.Creditori:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.5, Botoşani;
Primăria Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.1, Botoşani;
ITM Botoşani, Calea Naţională, nr.83A bis, Botoşani;
AVAS Bucureşti, str. Promoroacă, nr.9-11, sector 1, Bucureşti.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, CIF 25877096; sediul social: str. Griviţa, nr.1, bl.14D, sc.D, ap.24, Botoşani; sediul ales pentru corespondenţă str. Aprodu Purice, nr.5, Botoşani, tel./fax 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: bordianuliliana@gmail.com.
6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Eve Botosani SRL Botoşani, conform sentinţei comerciale nr. 238 din data de 25.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4294/40/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborat art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Eve Botoşani SRL, prin sentinţa comercială nr. 238 din 25.03.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 4294/40/2009.
7.1.Debitorul SC Eve Botoşani SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 24.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 08.07.2010.
8.Se notifică faptul ca Adunarea creditorilor, convocată din oficiu în temeiul art.14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006, va avea loc la sediul C.I.I. Liliana Bordianu din Botoşani, str. Aprodu Purice, nr.5, în data 22.06.2010, ora 9, având ca ordine de zi:
1.    desemnarea componenţei comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului creditorilor;
2.    confirmarea administratorului judiciar desemnat de Judecătorul sindic şi desemnarea lichidatorului judiciar al debitoarei;
3.    aprobarea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar C.I.I. Bordianu Liliana pe perioada insolvenţei;
4.    prezentarea situaţiei debitorului cu aprobarea administratorului judiciar.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării, prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea, prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată, prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până în ziua fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota.
Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei, la Primăria Botoşani – RO13 TREZ 1162 1070 203X XXXX, cod fiscal 3372882 şi de un timbru judiciar de 0,50 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata