FARMACIA ALISSA RETAIL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10116356
Data publicării în BPI: 12 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 19.12.2014

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII a Civilă Bucuresti, Bd. Unirii nr.37, sector 3
Dosar nr. 35586/3/2014
Debitor: FARMACIA ALISSA RETAIL SRL, cod de identificare fiscală: 10116356, sediul social: Bucuresti, str. Ionescu Atanase nr.46, sector 2, număr de ordine în registrul comerţului: J40/8814/1997

Creditori: Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Bucuresti – în reprezentarea Administratiei Sectorului 2 a Finantelor Publice, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale – sector 2,Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti, Autoritatea Pentru Valorificarea Activelor Statului, Telekom Romania Communications SA, GDF Suez Energy Romania SA, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti – RADET, Enel Energie Muntenia SA

Administrator judiciar: TANASA SI ASOCIATII SPRL, Cod de identificare fiscală: 20606827, Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3, Tel/Fax: 021.320.14.84, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tanasa Constantin

Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL reprezentata prin asociat coordonator TANASA CONSTANTIN, în calitate de administrator judiciar al FARMACIA ALISSA RETAIL SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 03.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII a Civilă în dosar nr. 35586/3/2014, în temeiul art.99 si art. 100 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică:

Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului FARMACIA ALISSA RETAIL SRL conform Incheierii de sedinta din data de 03.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII a Civilă în dosar nr. 35586/3/2014. Cu drept de opozitie potrivit disp. art. 71 alin.(2) din Legea 85/2014.

Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei.

Creditorii debitorului FARMACIA ALISSA RETAIL SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei, astfel cum prevad disp. art. 104 din Legea 85/2014, în condiţiile următoare:

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei :
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este la data de 19.12.2014.
În temeiul art. 114 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului.

Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este la data de 09.01.2015.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este la data de 04.02.2015.
Adunara Generala a Asociatilor FARMACIA ALISSA RETAIL SRL la data de 24.11.2014 ora 13.00 la sediul administratorului judiciar, cu unic punct în ordinea de zi „Desemnarea administratorului special”.Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de 15.01.2015.
– adresa: Bucuresti, blv. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3.
– ora: 13.00 având ca ordine de zi : – prezentarea situaţiei debitorului;
– desemnarea Comitetului creditorilor;
– confirmarea si stabilirea remuneratiei administratorului judiciar.

Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, iar un exemplar va fi transmis administratorului judiciar prin posta la adresa din Bucuresti, blv. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3.

Exemplarul catre administratorul judiciar va contine si copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei ce va fi achitata în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îsi are creditorul sediul social / domiciliul declarat.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai
în cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creantelor (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata