FAT CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15717381
Data publicării în BPI: 26 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 29.12.2014

1.Date privind dosarul nr. 6071/62/2014, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Judecător-sindic: Monica Viorelia Deteşanu.

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Brasov, str. 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brasov, număr de telefon: 0268/41.96.15, 0268/41.30.56 Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 9-12,30.

3.1. Debitor: SC FAT CONSTRUCT SRL, Cod de identificare fiscală 15717381, sediul social în Braşov, str. Molidului nr.43 A, bloc 1, etaj 2, ap.33, jud. Brasov, Număr de ordine în registrul comerţului: J08/1731/2003.

3.2. Administrator special: Nu este desemnat

5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă SEIDNER CRISTINA IOANA, cu sediul în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, ap. 9, jud. Braşov, având atestat nr. 1B2468/2010 şi CIF 19494703;

6. Subscrisa CII Seidner Cristina Ioana, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC FAT CONSTRUCT SRL, conform sentinţei civile nr. 3072/SIND, din data de 19.11.2014, pronunţată de Tribunalul Brasov, în dosarul 6071/62/2014, în temeiul art. 100 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC FAT CONSTRUCT SRL, prin sentinţa civilă nr. 3072/SIND din 19.11.2014, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul 6071/62/2014.

7.1.Debitorul SC FAT CONSTRUCT SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin.(1) din Legea 85/2014.

7.2.Creditorii debitorului SC FAT CONSTRUCT SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.12.2014. Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare la Tribunalul Braşov, un exemplar fiind destinat instanţei, iar cel de-al doilea administratorului judiciar. În temeiul art.114 din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.01.2015.
Termenul pentru întocmirea, înregistrarea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.01.2015.

7.2.3. 4. Termenul-limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, este de 10 zile de la primirea notificării de deschidere a procedurii, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăsi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

8.Se notifică faptul că prima şedinţă a adunarii creditorilor va avea loc la sediul debitoarei din Braşov, str. Molidului nr.43 A, bloc 1, etaj 2, ap.33, jud. Brasov, la data de 19.01.2015, ora 15:00, având ca ordine de zi:

1. prezentarea măsurilor efectuate de la deschiderea procedurii;
2. prezentarea activului şi pasivului societăţii debitoare;
3.desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui comitetului în cazul în care se impune;
4. prezentarea concluziilor raportului privind cauzele şi împrejurările care au stat la baza încetării de plăţi;
5. Confirmarea/desemnarea administratorului judiciar şi stabilirea retributiei acestuia.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunalul Braşov „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data de 19.11.2014, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art.103.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Braşov. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, astfel cum prevede art.75 din Legea 85/2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata