FLUID SERV SA – notificare privind intrarea în faliment în procedura simplificată

CUI: 7849446
Data publicării în BPI: 20 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 25.11.2014
1. Date privind dosarul: nr. 6898/118/2014, Tribunal Constanţa, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Oana Damian

2. Registratura instanţei: Constanţa, str. Traian, nr. 31, nr. de telefon: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri: 8:30-12:30

3.Debitor: Fluid Serv S.A, Sediul: Constanţa, B-dul Tomis, nr.143A, Jud.Constanţa J13/2735/1995, CUI RO 7849446

4.Creditori: Listă anexă: va fi stabilită după înregistrarea declaraţiilor de creanţă

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Nedelcu Mariana, număr de înscriere în tabloul practicienilor in insolvenţă RFO I -3447, Cod de identificare fiscală 29829229, sediul social: Constanţa, Str.Poporului nr.141, Tel/ Fax: 0241636847, E-mail: office@nedelcumariana.ro, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar Nedelcu Mariana6.Subscrisa: CII Nedelcu Mariana în calitate de lichidator judiciar al debitorului Fluid Serv SA conform Încheierii nr.1207/10.10.2014 a Tribunalului Constanţa pronunţată de judecatorul sindic în dosarul nr. 6898/118/2014, în temeiul art. 147 coroborat cu art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin. (1) si urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitorului Fluid Serv SA, prin Încheierea nr.1207/10.10.2014 a Tribunalului Constanţa pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 6898/118/2014.

7.1. Debitorul Fluid Serv SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. (1), este de 10 zile de la primirea prezentei notificări.

Termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăsi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

7.3. Creditorii debitorului Fluid Serv SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.3.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 25.11.2014. In temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05.12.2014.

Termenul pentru introducerea eventualelor contestaţii la tribunal împotriva tabelului preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.01.2015. Adunarea Creditorilor va avea loc în data de 10.12.2014, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Constanţa, str. Poporului nr.141, jud.Constanţa având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar si stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art. 75 din Legea nr. 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata