FRUTTI GRUP ACTIV DISTRIBUTION SRL – notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 9290994
Data publicării în BPI: 27 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3088/93/2014, Tribunalul Ilfov, Secţia Civila, Judecător sindic: Mihai Catalin Constantin

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Stirbei Vodă nr. 24, oras Buftea, judeţul Ilfov, Număr de telefon 021/312.23.43 – interior 124, 172 ; 0372/21.88.58; programul arhivei/registraturii instanţei: 0900 – 1300

3.Debitor: Frutti Grup Activ Distribution SRL – în insolventa, cod de identificare fiscală: 9290994 Sediul social: Sat Afumati, Comuna Afumati, Soseaua Bucuresti-Urziceni, nr. 17, H7M13, Hala 7, Complex Comercial China Town, judeţul Ilfov, număr de ordine în registrul comerţului: J23/1877/2012

4. Administrator Judiciar: CRIS CONSULT S.P.R.L., cod de identificare fiscală 20745930, sediul social: Bucuresti, Aleea Cauzasi nr. 47, etaj 2, ap. 3, sector 3, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO 0093 Telefon 0316208600; Fax 0316208601, E-mail: office@crisconsult.ro, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: asociat coordonator av. Cristina Dica.

5. Subscrisa, Cris Consult S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului FRUTTI GRUP ACTIV Distribution SRL – în insolventa, desemnat prin incheierea pronuntata la data de 16.10.2014, de Tribunalul Ilfov, in temeiul art. 99 alin (1) si/sau alin. (2) si art.100, alin (1) si urm. din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolventa, coroborate cu art. 71 alin (1) si art. 67, alin (1) sau, dupa caz, art.72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin (2) din acelasi act normativ, notifică:

6. Intrarea debitorului Frutti Grup Activ Distribution SRL – în insolventa în procedura generala a insolventei, conform incheierii pronuntata la data de 16.10.2014, de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, în Dosarul nr. 3088/93/2014.

6.1. Debitoarea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.

In conformitate cu prevederile art. 5 pct. 4 coroborat cu art. 58 lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, este convocata Adunarea Generala a Asociatilor în data de 31.10.2014, ora 1500 la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Aleea Cauzasi nr. 47, etaj 2, ap. 3, sector 3, avand ca ordine de zi desemnarea unui administrator special cu atributiile stabilite de art. 56 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei – Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 28.11.2014. În temeiul art. 114 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin sentinta civila de intrare în insolventa prin procedura generala:

Termenul-limita de depunere de catre creditori a opozitiilor la incheierea de deschidere a procedurii, pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor, în conditiile art. 71 din Legea 85/2014, precum si termenul de solutionare a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora, este de 10 zile de la primirea notificarii

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea si publicarea tabelului prelimiar de creanţe este 08.12.2014.

Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 05.01.2015.

6.2.3. Prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc în data de 14.12.2014.

6.2.4. Termenul fixat pentru continuarea procedurii este la data de 11.12.2014.

6.2.5. Deschiderea procedurii de insolventa se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

7. Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata