GAB EXIM SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14174279
Data emiterii: 27.05.2010
Data publicării în BPI: 01.05.2010

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7135/99/2009 (488/2009); Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment. 2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, număr de telefon/fax 0232/215160. 3.Debitor: SC Gab Exim SRL, CIF 14174279, localitatea Valea Lupului, judet Iasi, număr de ordine în registrul comerţului J22/3170/2007, cu sediul procesual ales la Cabinet Avocat Roxana-Alice Horga.
4.Creditori: SC New Sofa SRL prin administrator judiciar RVA Craiova Insolvency Specialists SPRL, SC Line Marketing Grup SRL cu sediul procesual ales la Urban şi Asociatii, SC Forte Mobila SRL
5.Administrator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi; C.I.F. RO 20749991; sediul social în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu nr.13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, Număr RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, www.cimsprl.ro, reprezentant administrator judiciar Ec. Apetrei Mărioara
6.Subscrisa: Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iasi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Gab Exim SRL, conform sentinţei comerciale din data de 20.05.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment, în dosarul 7135/99/2009 (488/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Gab Exim SRL, prin sentinţa comerciala din data de 20.05.2010 pronunţată de Tribunalul Iasi-Secţia Comercial Faliment.
7.1. Debitorul SC Gab Exim SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile sa depuna la dosarul cauzei şi sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei şi sa-i puna la dispozitie toate informatiile necesare cu privire la activitatea şi averea sa.
7.2. Creditorii debitorului SC Gab Exim SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.07.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.08.2010. Termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar: 13.09.2010. Termenul pentru solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar: 23.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.09.2010.
8.    Se notifică: faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iasi-Secţia Comercial Faliment, din municipiul Iaşi, strada Nicolae Gane nr.20A, în data de 01.10.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor şi a presedintelui comitetului şi stabilirea remuneraţiei administratorului administratorului,
9.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: conform Cod proc.civ. debitorului, creditorilor şi ORC Iasi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publica în BPI şi intr-un ziar de larga circulatie
10.    în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006 administratorul judiciar convoaca Adunarea Generala a Asociatilor SC Gab Exim SRL în vederea desemnarii administratorului special, la data de 08.06.2010, ora 13.00, la sediul administratorului judiciar: Iasi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin.In caz de neprezentare, AGA debitoarei va fi reconvocata la data de 15.06.2010, ora 13.00, la sediul administratorului judiciar: Iasi, str. Anastasie Panu, nr.13, bl. Ghica Voda, nr.3A, mezanin.
Informaţii Suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata