GAMA-LEGNO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18948305
Data emiterii: 30.04.2010
Data publicării în BPI: 25.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 7455/110, anul 2010, Tribunal Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător – sindic Oborocianu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: Ştefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacău.
3.1.Debitor: SC Gama-Legno SRL, CIF 18948305, sediul social Târgu Ocna, str. Vîlcele, nr. 143, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/1230/2006.
4.Creditor: listă anexă:
5.Administrator judiciar: Relisoc IPURL, CIF 12523844, sediul social: str. V. Alecsandri, nr. 41, et.6, jud. Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0126, tel./fax: 0727753314, 0234525216, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Puşcaşu Florin – Claudiu.
6.Subscrisa: Relisoc IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Gama – Legno SRL, conform sentinţei comerciale nr. 454 din data de 14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios administrativ, în dosarul 7455/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Gama – Legno SRL, prin sentinţa civilă nr. 454 din data de 14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 7455/110/2009.
7.1.Debitorul SC Gama – Legno SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Gama – Legno SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 03.08.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 14.08.2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata