GERALEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 11234600
Data emiterii: 04.05.2010
Data publicării în BPI: 07.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 1170/110/2010, Tribunal Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic: Grancea Gabriel.
2.    Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4,telefon:0234/51.44.19; programul arhivei:10:30-13:00.
3.    Debitor: SC Geralex SRL, Bacău, str. Cezar Boliac, nr.3, jud. Bacău, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1072/1998, CUI 11234600.
4.    Creditori: A.F.P Bacău.
5.    Lichidator judiciar: Insol Expert IPURL Bacău, str. Alex. cel Bun,nr.4/D/21, tel: 0234.52.59.52 / 0722.290.770, e-mail: office@insol-expert.ro.
6.    Subscrisa Insol Expert IPURL cu sediul în Bacău str. Alexandru cel Bun nr4/D/21in calitate de lichidator judiciar desemnat prin încheierea de şedinţa din 01.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 1170/110/2010 în temeiul art. 61 alin. (1),alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, notifică:
7.    Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Geralex SRL prin încheierea de şedinţa din 01.04.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, dosarul 1170/110/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bacău.
7.1 Debitorul SC Geralex SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006
7.2Creditorii debitorului SC Geralex SRL în vederea înscrierii la masa credală, pot să formuleze cerere de admitere a creanţei în următoarele condiţii:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 20.05.2010. În temeiul art. 76, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 03.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este:17.06.2010.
8.    Adunarea creditorilor: notificăm şi faptul că Adunare creditorilor va avea loc la 08.06.2010, ora 14, la sediul administratorului judiciar, având ca ordine de zi:
– prezentarea situaţiei debitorului – prezentarea masurilor dispuse de la deschiderea procedurii;
– desemnarea Comitetului creditorilor în condiţiile art. 16alin 4 şi art. 17 din Legea 85/2006 modificata; – confirmarea lichidatorului judiciar;
9.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifica şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. Informaţii suplimentare: în vederea depunerii cererii de admitere a creanţei, este necesar să completaţi şi sa transmiteţi la Tribunalul Bacău, Secţia Com. şi Contencios Ad-tiv cererea de admitere a creanţei cu respectarea disp. art.65 alin.(1) din Legea nr.85/2006.
Cererea de înscriere creanţa va fi însoţita, în copie certificată, de documentele justificative ale creanţei şi ale actelor care atestă constituirea de garanţii.
Cererea de înscriere a creanţei şi documentele solicitate prin prezenta notificare vor fi depuse la dosar sau trimise prin poştă pe adresa instanţei în dublu exemplar, unul pentru a rămâne la dosar şi unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar, cu menţiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat direct la sediul din Bacău str. Alexandru cel Bun nr.4/D/21, jud. Bacău.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bacău – Secţia Com. şi Contencios Administrativ.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de0,30lei.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr.85/2009).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata