GILPROTECT SECURITY SRL – notificarea deschiderii procedurii simplificate de faliment

CUI: 26858262
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2716/113/2014, Tribunalul Brăila, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ, Judecător .Mioara Spiţă.

2. Arhiva/registratura instanţei: Brăila, Calea Călărasilor, nr.47, număr de telefon 0239613975

3. Debitor: S.C. Gilprotect Security S.R.L. Brăila, cod de identificare fiscală 26858262, sediu social Brăila, str. Comunarzi, nr.6 bis, număr de ordine în registrul comerţului J09/199/2010.

4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Velicu Teodor Florin, cod de identificare fiscală 26449608,
sediu social Brăila, str. E. Grigorescu, nr. 52, bl. 10, parter, numar de înscriere în tabloul membrilor UNPIR 1B2647, e-mail velicuflorin@gmail.com, tel. 0741033189, 0729425311, reprezentată de practician în insolvenţă Velicu Teodor Florin 5. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Velicu Teodor Florin, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Gilprotect Secutity S.R.L., conform încheierii comerciale nr. 271din data de 02.10.2014 pronunţată de Tribunalul Brăila, Secţia Comercială si de Contencios Administrativ, în dosarul 2716/113/2014, în temeiul art. art. 146 alin (1) si
art. 147 alin (1)si (2) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă. Notifică

6. Intrarea debitorului în procedura simplificată de faliment conform încheierii comerciale mai sus menţionate având în vedere că: societatea se află în stare de insolvenţă vădită si nu dispune fonduri pentru achitarea datoriei curente.

6.1. Debitorul SC Gilprotect Security SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

6.2. Creditorii debitorului S.C. Gilprotect Security S.R.L., inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 17/11/2014. În temeiul art. 114 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de intrare in faliment :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08/12/2014
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 05/01/2015 .Fixează Adunarea Generală a Creditorilor pe data de 12.12.2014, ora 10.00 la adresa str. E. Grigorescu, nr. 52, bl. 10,
parter, Brăila cu următoarea ordine de zi: alegerea Comitetului Creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar si onorariul acestuia

7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila/ registrului societăţilor agricole / registrului asociaţiilor si fundaţiilor / alte registre pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă ).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata