GIUSEPPE & STOICA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

0

CUI: 21310144
Data emiterii: 07.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar nou 8387/99/2009, vechi 565/2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător¬sindic Miţică Alexandru.
2.    Arhiva/registratura instanţei: str. N. Gane nr 20A, Iaşi, număr de telefon 0232/2151603.
3.    Debitor: SC Giuseppe & Stoica SRL, CUI 21310144, cu sediul social în jud. Iaşi, com. Lespezi, sat Lespezi, cam.1, cod 707270, nr. ORC J22/693/2007
4.    Administrator judiciar Advice Lex Consult I.P.U.R.L., cu sediul social în Iaşi, str. Păcurari 18, bl.3, sc.C, ap.1, cu adresa de corespondenţă: Iaşi, b-dul Dacia nr.8, bl.SA3, et. VII, ap.24, CIF 25493397, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0374; tel/fax 0332/419139; e-mail advicelexconsult@hotmail.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Moraru Laura Claudia.
5.    Subscrisa Advice Lex Consult I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Giuseppe&Stoica SRL, conform sentinţei comerciale nr. 212/S/24.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr. 8387/99/2009 (565/2009), în temeiul art.61 al.1 din Legea 85/2006, notifică:
6.    Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Giuseppe & Stoica SRL, prin sentinţa comercială 212/S/24.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr. 8387/99/2009 (565/2009). 6.1 Debitorul SC Giuseppe & Stoica SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 28 al. 1 din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă este 24.04.2010. În temeiul art. 76 al. 1 din Legea 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturile privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.05.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar întocmit de administratorul judiciar este 14.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi pentru definitivarea tabelului la 23.06.2010, ora 11.00.
7.    Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima şedinţă a Adunării creditorilor având pe ordinea de zi alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii va avea loc la 02.07.2010, ora 11.00, la sediul Tribunalului Iaşi¬Judecător-sindic, str. N. Gane nr. 20A.
8.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele c are atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor. (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata