GOLDEN MIST SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 26358518
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

Date privind dosarul: număr dosar 2582/112/2014 Tribunal Bistriţa Năsăud, Secţia Comercială de contencios administrativ si fiscal, judecător sindic Ursu Ilie. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: localitatea Bistriţa, strada Alba Iulia, nr. 1; programul registraturii instanţei: zilnic orele 8 – 12. Debitor: SC Golden Mist SRL, Cod de identificare fiscală 26358518 sediul social în loc. Bistriţa, str. P-ţa Morii, nr. 15 A, jud. Bistriţa-Năsăud, număr de ordine în registrul comerţului J06/625/2009. Administrator judiciar: Ultralex SPRL. cod de identificare fiscală 20878449 sediul social Bistriţa, str, Subcetate, nr. 9, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0173, tel/fax 0263238391, Email office@ultralex.ro, nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Vârtic Ovidiu.

Creditor: ANAF-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud. Subscrisa: Ultralex SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Golden Mist SRL, conform sentinţei civile nr. 1511/2014, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia Comercială, în dosarul 2582/112/2014, în temeiul art. 70 si 72 din Legea nr. 85/2014, Notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Golden Mist SRL prin sentinţa civilă 1511/2014, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia Comercială, în dosarul 2582/112/2014. Debitorul SC Golden Mist SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului SC Golden Mist SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile legii.

Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor debitorului este 12 decembrie 2014. În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05 ianuarie 2014.
Fixează termen pentru definitivarea tabelului de creanţe la data de 30 ianuarie 2015.
Fixează termen pentru depunerea raportului prevăzutde art. 58 alin. 1, lit. a si b din lege, în termen de 20 de zile respectiv 40 de zile de la desemnarea sa, precum si rapoartele lunare prevăzute de art.59 alin. 1 si 2. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 20.06.2014. Termenul pentru examinarea stadiului proceduriila data de 13 februarie 2015.

Adunarea creditorilor: Sedinţa adunării creditorilor va avea loc la data de 24 noiembrie 2014, la sediul administratorului judiciar, ora 12.00 si convoacă creditorii debitorului. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru efectuarea menţiunii.

Ordinea de zi: 1. alegerea sau numirea comitetului creditorilor, 2. confirmarea administratorului judiciar 3. stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar. Propunerea noastră este ca remuneraţia administratorului judiciar să fie stabilită la 2.000 lei lunar plus 10% din sumele realizate pe seama valorificării activelor si recuperării de creanţe.

Informaţii Suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciars si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei si de un timbru judiciar de 0,3lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata