GOLDENFISH COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 22083309
Data emiterii: 22.04.2010
Data publicării în BPI: 03.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 8459/99/2009 (format vechi 570/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător sindic Grădinaru Brânduşa Daniela.
2.    Arhiva/registratura instanţei: str.N.Gane, nr. 20A, Iaşi, tel.0232/211265, programul arhivei/registraturii instanţei 9-14.
3.    Debitor: SC Goldenfish Company SRL, CIF 22083309, cu sediul social în Iaşi, str. Rampei nr. 9A, bl. C Tineret, parter, ap.17, judeţul Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/1981/2007, tel/fax -, e-mail-.
5.    Administrator judiciar Compania Experţilor Lichidatori IPURL, CIF RO 20692372, cu sediul social în str. A.Vlaicu, nr. 75, jud. Iaşi, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 198, tel/fax 0232/264821, e-mail iasi_cel@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Michichiuc Neculai.
6.    Subscrisa: Compania Experţilor Lichidatori IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Goldenfish Company SRL, conform sentinţei comerciale nr. 381/S/13.04.2010, pronunţată de Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 8459/99/2009 (nr. în format vechi 570/2009), în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62, alin.1 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.1 şi art.28, alin.1 sau, după caz, art.33 alin.4 sau alin.6, art.35 şi art.28, alin.2 din acelaşi act normative, notifică:
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Goldenfish Company SRL prin sentinţa comercială nr. 381/S/13.04.2010, pronunţată de Tribunal Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 8459/99/2009 (format vechi 570/2009).
Creditorii debitorului SC Goldenfish Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei născute în cursul procedurii este 11.06.2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
Termen pentru verificare creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 12.07.2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar la 27.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 07.09.2010, ora 11,00. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 09.09.2010.
Prima adunare a creditorilor va avea loc în data de 16.07.2010, ora 10,00, la sediul administratorului judiciar din Iaşi, str. Aurel Vlaicu nr. 75, jud. Iaşi, pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia, precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata