GOMAR ELECTRIC SRL – notificare deschidere procedură de insolvenţă în formă generală

CUI: 27688174
Data publicării în BPI: 22 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2841/112/2014, Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător Sindic: ILIE URSU.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Alba Iulia nr. 1, Bistriţa, Jud. Bistriţa-Năsăud, Număr de telefon 0263-213528 Programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-12.00.

3.Debitor: SC GOMAR ELECTRIC SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Bistriţa, cartier Viisoara, DN 17 km 54, judeţ Bistriţa Năsăud, număr de ordine în Registrul Comerţului J6/416/2010, având C.U.I. 27688174.

4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL Cod de identificare fiscală RO 28531126 sediul social Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă IIA0339 tel./fax 0364-412631/2 Email: [email protected] Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Răzvan-Traian Zăvăleanu.

5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC GOMAR ELECTRIC SRL, conform încheierii nr. 1396/2014 din data de 03.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul cu numărul 2841/112/2014, în temeiul art. 99-100 din Legea nr.85/2014, comunică prezenta:1. La data de 03.10.2014 prin încheierea nr. 1396/2014, Tribunalul Bistriţa, Secţia a II-a Civilă a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, faţă de Societatea GOMAR ELECTRIC S.R.L, în dosarul nr. 2841/112/2014, desemnând administrator judiciar pe RTZ & Partners SPRL.

2. Conform dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178 din Legea nr. 85/2014.

3. În condiţiile în care dvs./societatea/instituţia dumneavoastră are o creanţă de recuperat de la debitoare, născută anterior datei de 03.10.2014, evidenţiem că sunteţi îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 85/2014 (strict pentru creanţe născute anterior datei de 03.10.2014), care va trebui să respecte condiţiile art. 104 din Legea nr. 85/2014, respectiv să cuprindă: indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual (adresa exactă, persoane contact, numere de telefon, email, fax); suma solicitată (indicarea clară a sumei totale, cât si sumele din care se compune si modalitatea de calcul); temeiul creanţei (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediţie, etc.); indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii (sancţiunea neindicării clare a garanţiilor sau neprobării acestora constă în înscrierea creanţei ca fiind chirografară). Vă atragem atenţia că în baza alin. (2) de la art. 104, TOATE documentele justificative ale creanţei/înscrisurile depuse în probaţiune trebuie depuse până la termenul limită de depunere a declaraţiei de creanţă. Nerespectarea acestei dispoziţii este sancţionată cu decăderea din acest drept. Declaraţia va fi întocmită în dublu exemplar (unul pentru a rămâne la dosarul cauzei şi unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar) şi poate fi înregistrată la registratura Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, sau transmisă prin poştă pe adresa instanţei: Bistriţa, str. Alba Iulia, nr. 1, cod postal 420178, Judeţul Bistriţa- Năsăud, România, Telefon: +40-263-213.528, Fax: +40-263-231.509, E-mail: [email protected].

Exemplarul destinat administratorul judiciar poate fi comunicat şi în mod direct acestuia prin poştă la registratura subscrisei, RTZ & PARTNERS SPRL, din Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 74 – 76, et. 2, jud. Cluj, telefon 0364.412.631, fax 0364.412.632, email [email protected], sau la punctul de lucrul aladministratorului judiciar din Bistriţa, B-dul Republicii, nr. 55, etaj 1, cam 2, jud. Bistriţa-Năsăud. La exemplarul care urmează a rămâne la dosarul cauzei i se va atasa dovada în original, a achitării unei taxe de timbru în sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local „taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul, iar exemplarului destinat administratorului judiciar i se va atasa dovada achitării taxei de timbru in sumă de 200 lei în copie.

4. Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este data de 17.11.2014. Nerespectarea acestui termen se sancţionează cu decăderea, potrivit dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014

5. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de 29 decembrie 2014. Raportat la dispoziţiile art. 111 alin. (2), contestaţiile la tabelul preliminar pot fi depuse în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.

6. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este data de 23 ianuarie 2015.

B. CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ A CREDITORILOR: Administratorul judiciar convoacă prima Adunare Generală a Creditorilor Societăţii GOMAR ELECTRIC SRL la data de 12 ianuarie 2015, ora 16:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 74-76, et. 2, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi: (1) stabilirea componenţei comitetului creditorilor; (2) confirmarea RTZ & PARTNERS SPRL în calitate de administrator judiciar; (3) stabilirea retribuţiei administratorului judiciar; (4) prezentarea raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au atras starea de insolvenţă a societăţii debitoare. Raportat la prevederile alin. (4) de la art. 48 din Legea nr. 85/2014 se poate trimite si un vot scris („dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota si prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îsi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atasat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua si la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar”).

De asemenea conform alin. (5) al aceluiaşi articol: „la sedinţele adunării creditorilor, salariaţii debitorului vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanţelor reprezentând salariile si alte drepturi bănesti ce li se cuvin”. Pentru orice alte lămuriri, puteţi lua legătura cu Simona Constantin, consilier juridic în cadrul RTZ & PARTNERS SPRL ( [email protected], telefon mobil 0725.216.874).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata