GRIZZLY POWER RO SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

CUI: 22118423
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 2433/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Dana Stefanescu.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, tel. 0234/51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30-12.30.

3.1.Debitor: SC Grizzly Power Ro SRL, CIF 22118423, nr. de înregistrare în registrul comerţului J04/463/2009, sediul social: loc. Oneşti, str. Industriilor, nr.3, jud. Bacău, punct de lucru: loc. Bucureşti, sector 5, str. Dr. Zaharia Petrescu, nr.9.

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditori şi orice persoana interesată.

5.Lichidator: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă, Anghel Emil Dan şi Todică Constantin Eugen, cu sediul social în loc. Brăila, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.84, jud. Brăila, adresa de comunicarea a actelor: CP 17, OP 9, loc./jud. Bacău, nr. de înregistrare la UNPIR – RSP 1B2220, CIF 242275, tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail: eugctodica@yahoo.com, nNume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Eugen Todică Constantin,

6.Subscrisa Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă,Anghel Emil Dan şi Todică Constantin Eugen”, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Grizzly Power Ro SRL, conform Încheierii din data de 26.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 2433/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Grizzly Power Ro SRL, prin încheierea din data de 26.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 2433/110/2009.

7.1.Debitorul SC Grizzly Power Ro SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Grizzly Power Ro SRL pot formula opoziţii la deschiderea procedurii pâna la data de 02.04.2010. Opoziţiile vor fi soluţionate la data de 09.04.2010.

7.3. Creditorii debitorului SC Grizzly Power Ro SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.3.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitorului este 09.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.3.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 23.04.2010. Termenul limită pentru formularea contestaţiilor la tabelul preliminar este 23.04.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creditorilor este 04.06.2010.

8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul din loc. Oneşti, str. Industriilor, nr.3, Sala de şedinţe, Pavilion administrativ, jud. Bacău, la data de 28.04.2010, ora 12.00, având ca ordine de zi:

prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea lichidatorului judiciar; aprobarea onorariului lichidatorului de 1.000 RON/lună şi 10% din sumele încasate în timpul procedurii plătibil din averea debitorului; aprobarea desemnării economistului PF Zamfir Mariana, (nr. de înregistrare în C.E.C.C.A.R. 23182A/2007) în vederea efectuării analizei financiar contabile asupra situaţiilor financiare aparţinând societăţii şi puse la dispoziţia lichidatorului de organele fiscale şi/sau administratorul statutar pentru determinarea cauzelor şi împrejurărilor ce au determinat insolvenţa; aprobarea onorariului pentru societatea de expertiză în valoare de 1.500 lei.

9.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei). În conformitate cu prevederile art.52 din Legea nr. 85/2006 creditorii vor trebui sa precizeze daca invocă compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Bacăudatoriidebitorifirme falimentareinsolventaprocese juridice
Comentarii (0)
Adaugă comentariu