GRUP KMW SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16254609
Data publicării în BPI: 28 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014
1.Date privind dosarul: Număr dosar 1399/110/2014, Tribunal Bacău, Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Gabriel Grancea

2.Arhiva instanţei:Adresa str. Ştefan cel Mare, nr. 4, Bacău, Tel 0234/514.419, programul arhivei instanţei 10,30 – 13.00

3.1. Debitor: SC Grup KMW SRL, Cod de identificare fiscală 16254609, sediul social în Oneşti, str. Chimistului, nr. 6, județul Bacău, Număr de ordine în registrul comerţului J04/529/2004

4.Creditor: Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Bacău

5.Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Matei Lenuţa, Cod de identificare fiscală 26507776, sediul social în Bacău, str. Viitorului, nr.33 şi cu sediul ales pentru corespondenţă, în str. Mihai Viteazu, nr. 4, bl. 4, sc. D, ap.9, Bacău, Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2599, tel./fax 0334/108225, e-mail
lenuşmatei@yahoo.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Matei Lenuţa.

6.Subscrisa: Cabinet individual practician insolvenţă Matei Lenuţa, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Grup KMW SRL, conform sentinţei civile nr. 899 din 16.10.2014 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1399/110/2014, în temeiul art. 107 alin.1 lit. D din Legea privind
procedura insolvenţei, notifică

7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Grup KMW SRL, prin sentinţa civilă nr.899 din 16.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia a II a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul 1399/110/2014.

7.1. Creditorii debitorului SC Grup KMW SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după deschiderea procedurii insolvenţei la data de: 17.11.2014; În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea tuturor creanţelor, întocmirea, afişarea comunicarea şi publicarea în BPI a tabelului suplimentar este 27.11.2014;

Termenul pentru definitivarea tabelului suplimentar al creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului definitive consolidat la data de 10.12.2014.

8.Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata