GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT – FABRICA DE MATRITE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15510741
Data emiterii: 06.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4285/40/2009, Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător sindic Lica Pruteanu.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Maxim Gorki, nr.8, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel. 0231/511739, programul arhivei/registraturii instanţei: 9 – 13.
3.Debitor: SC Grupul Industrial Electrocontact – Fabrica de Matriţe SRL, CIF 15510741, sediul: str. Vulturului, nr.15, loc. Botoşani, jud. Botoşani, nr. de ordine în registrul comerţului J07/280/2003;
4.Administrator judiciar: Nord Expert IPURL, CIF 24507486, sediul social: str. Popa Sapcă, nr.28, Botoşani, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0348, tel./fax 0721210930; e-mail expertnord@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Rotaru Sonia. 5.Subscrisa Nord Expert IPURL, prin reprezentant legal Rotaru Sonia, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Grupul Industrial Electrocontact – Fabrica de Matriţe SRL Botoşani, conform sentinţei nr. 282/08.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 4285/40/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normative, notifică:
6.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului a SC Grupul Industrial Electrocontact – Fabrica de Matriţe SRL Botoşani, prin sentinţei nr. 282/08.04.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 4285/40/2009.
6.1.Debitorul SC Grupul Industrial Electrocontact – Fabrica de Matriţe SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Grupul Industrial Electrocontact – Fabrica de Matriţe SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 06/06/2010; În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 01/07/2010. Termenul limita pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 15/07/2010 şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 29/07/2010.
7.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc: în incinta SC Jatex SA, Adresa: Calea Naţionala, nr.32, et.III, în data 06/07/2010, ora 14,00, având ca ordine de zi:
– confirmarea administratorului şi lichidatorului judiciar;
– prezentarea situaţiei debitorului;
– desemnarea Comitetului creditorilor;
– alte menţiuni.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.30 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata