HAPPY HOUSE HOLDING SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

26
CUI: 22033319
Data emiterii: 27.05.2010
Data publicării în BPI: 03.06.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 138/103/2010; Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător – sindic Serghiei Cătălin; Termen 27.07.2010.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bd. Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, număr de telefon 0233/212294. programul arhivei/registraturii instanţei Luni – Vineri 9 – 13, Miercuri 15 – 17.
3.1.Debitor: SC Happy House Holding SRL, CUI: 22033319; sediul social: Piatra Neamţ, str. Independenţei, nr.7, bl. F23, sc. A, ap. 8, jud. Neamţ; număr de ordine la registrul comerţului J27/887/2007.
4.Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, CIF 2612782, sediul social: Bd. Traian, nr.19 bis, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel./fax 0233211433.
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Ţepeş-Ghibosu Ionel, CIF 25114787; sediul social: Bd. Decebal, nr.3, bl. E2, et. 6, ap. 90, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2347, tel./fax 0233/228380; e-mail: ci.tepes@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ţepeş – Ghibosu Ionel.
6.Subscrisa: Cabinetul Individual de Insolvenţă Ţepeş-Ghibosu Ionel, în calitate de administrator judiciar provizoriu, conform Sentinţei comerciale nr.361/F/27.04.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 138/103/2010, în temeiul art.61 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei coroborat cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Happy House Holding SRL, prin Sentinţa comercială nr.361/F/27.04.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul 138/103/2010.
7.1.Debitorul Happy House Holding SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Happy House Holding SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 22.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 27.07.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 10.08.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa Bd. Decebal, nr.3, bl. E2, et. 6, ap. 90, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ data 25.06.2010, ora 12,00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar; alte menţiuni.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News