HELLATEL GRUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16094931
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 09.01.2015

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5082/99/2014 (330/2014),Tribunalul Iasi- Judecător sindic.

2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Iasi, str. Elena Doamna, nr. 1A, telefon/fax 0232/215160.

3.Debitor: SC HELLATEL GRUP SRL, cu sediul social în Mun. Iasi, str. Stejar, nr. 115, jud. Iasi, J22/135/2004, CUI 16094931,

4.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Apetrei Mărioara, C.I.F. 33344280, sediul în Iasi, Bd. Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A, parter, ap. 3, jud. Iasi, Număr RFO I-1372/2014; Tel/Fax: 0232/250.220, [email protected], reprezentant administrator judiciar Apetrei Mărioara

5.Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Apetrei Mărioara, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC HELLATEL GRUP SRL, conform Sentinței Civile nr. 1978/25.11.2014, pronunţată de Tribunalul Iasi, în dosar 5082/99/2014 (330/2014), în temeiul disp. art. 61, coroborate cu art. 28 (1), 32 (1), 34 si urm. din Legea 85/2006 notifică

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC HELLATEL GRUP SRL, prin Sentința Civilă nr. 1978/25.11.2014 pronunţată de Tribunalul Iasi în dosar nr. 5082/99/2014 (330/2014).

6.1. Debitorul SC HELLATEL GRUP S.R.L are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să predea administratorului judiciar actele si informaţiile prevăzute la art. 28 alin.(1) coroborat cu art. 35 si art. 44 din Legea  85/2006.

6.2. Creditorii debitorului SC HELLATEL GRUP SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 09.01.2015. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.01.2015. Eventualele contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor se pot depune la Tribunalul Iasi în termen de maximum 5 zile de la publicarea tabelului în BPI. Termenul pentru solutionarea contestaţiilor la tabelul preliminar si pentru definitivarea tabelului de creante este 17.03.2015.

7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Iasi, Bd. Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A, parter, ap. 3, jud. Iasi, în data de 04.02.2015, ora 14.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor si a presedintelui comitetului, confirmarea administratorului judiciar si stabilirea remuneraţiei acestuia, aprobarea raportului asupra cauzelor care au dus la insolvenţă, precum si orice alte aspecte necesare derulării procedurii.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică debitorului, creditorilor si ORC Iasi pentru efectuarea menţiunii. Notificarea se publică în BPI si intr-un ziar de largă circulaţie.

9. In temeiul art. 3, pct. 26 din Legea 85/2006, administratorul judiciar convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor SC HELLATEL GRUP S.R.L în vederea desemnării administratorului special, la data de 08.12.2014, ora 11.00 la sediul administratorului judiciar: Iasi, Bd. Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A, parter, ap. 3, jud. Iasi. În caz de neprezentare, AGA debitoarei se reconvoacă la data de 15.12.2014, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar.

Conform prevederilor art. 3 pct. 26 din Legea 85/2006, „dacă adunarea asociaţilor, convocată conform prezentului punct nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare dacă acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură si care sunt exercitate prin administrator special”.

Informaţii Suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea
privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata