HIRUNDO SRL – notificare de deschidere a procedurii falimentului în forma generală

CUI: 15840227
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 27.11.2014
1. Nr. dosar 7196/83/2012, Tribunalul Satu Mare, Secţia Comercială, judecător sindic: Ramona Maria Elena Cadar.

.Arhiva/registratura instanţei: str. Mihai Viteazu nr. 8, Satu Mare, jud. Satu Mare, tel. 0261710661, programul arhivei / registraturii instanţei 9-12.

3.1. Debitor: SC Hirundo SRL cod de identificare fiscală 15840227, cu sediul social în Loc. Satu Mare, str. Cibinului, bl. CE 11, ap. 3, judeţ Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului J 30/924/2003.

4. Lichidator judiciar: Comcas LJ 2000 SPRL, cod de identificare fiscală RO 20570987, sediul social Str. Ioan Slavici, nr. 13, Satu Mare, jud. Satu Mare, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP-0111, Tel/Fax 0261711516, E-mail [email protected], nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ghere Ioan.

5. Subscrisa Comcas LJ 2000 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Hirundo SRL, conform Sentinței civile nr. 1035/16.10.2014, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia Comercială, în Dosarul 7196/83/2012, in temeiul art. 61 alin. (1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

6. Deschiderea procedurii falimentului în formă generală împotriva debitorului SC Hirundo SRL prin Sentința civilă nr. 1035/16.10.2014, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia Comercială, în Dosarul 7196/83/2012

6.1. Debitorul SC Hirundo SRL are obligaţia că în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Hirundo SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii, în condiţiile următoare:

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii asupra averii debitorului este 27.11.2014. În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 08.01.2015, termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 26.01.2015; termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05.02.2015.

7. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). c.jr.P.M

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata