HORIZONA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 5073577
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 13.05.2010

1. Date privind dosarul: nr.dosar 1111/110/2010 Tribunalul Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător sindic Cornelia Dănăilă.
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa Bacău str. Ştefan cel Mare nr.4 loc. Bacău jud. Bacău.
2.1.Debitor: SC Horizona SRL cu sediul în Bacău sat. Letea Veche com. Letea Veche nr.25 bis, jud. Bacău, CIF C.U.I.5073577, J04/2023/1993.
3.    Lichidator judiciar: Insolvexpert SPRL CIF 17079093 sediul social: str. Vasile Alecsandri nr.41 et.6,Bacău. judeţ Bacău număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0129 tel./fax 0740619873 /0234525216
4.    Subscrisa Insolvexpert SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC Horizona SRL conform încheierii din data de 22.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1111/110/2010, în temeiul art.61 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
5.    Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Horizona SRL prin încheierea din data de 22.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1111/110/2010 6.2. Creditorii debitorului SC Horizona SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21.05.2010 În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2. Termenul limită pentru depunerea, afişarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.06.2010.
Termenul pentru depunerea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 18.06.2010.
7. Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar din Bacău str. Vasile Alecsandri nr.41, et.6 jud. Bacău. data 09.06.2010, Ora 12, având ca ordine de zi:
– prezentarea situaţiei societăţii
– alegerea unui comitet al creditorilor şi a preşedintelui;
– confirmarea lichidatorului judiciar desemnat şi stabilirea onorariului;
8.Deschiderea procedurii de insolventă se notifică: oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii
Informaţii suplimentare:
1.    În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) şi 146 din Legea 85/2006 (Lg 277/2009).
2.    Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3, Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.5 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
În cazul în care nu vă prezentaţi la adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar consideră acceptarea tacită a ordinii de zi anterior menţionate.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata