HYPERICI SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 6326520
Data publicării în BPI: 07 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 24.11.2014

1. Date privind dosarul: Nr. dosar 6032/30/2014; Tribunal Timis, Secţia a II-a Civilă; j.s. Magdalena Dietrich;

2. Arhiva/registratura instanţei: Timisoara, P-ţa Ţepes Vodă nr. 2, jud. Timis, Tel: 0256448044 Program 08.30-12.30

3.1. Debitor: SC Hyperici SRL, CUI: 6326520, sediul: Timisoara, str. Alba Iulia, nr. 7, jud. Timis; ORC J35/2839/1994;

3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat;

4. Creditori: conform anexă ;

5. Administrator judiciar: Alfa & Quantum Consulting SPRL, CIF RO 21284487, sediu: Timisoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timis, Nr. înregistrare RFO II 0235, Tel: 0256/430328, Fax. 0356/818451, e-mail: alfaquantum@gmail. com, Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cârceie Marius Radu si Alic Bogdan.

6. Subscrisa Alfa & Quantum Consulting SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Hyperici SRL, conform încheierii nr. 2389 din data 10.10.2014 pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia a II-a Civilă, în dos. 6032/30/2014, în temeiul art. 99, art. 100 si urm. din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. coroborate cu art. 67, art. 71, sau după caz art. 72, art. 74 din acelasi act normativ; notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura generală de insolvenţă prin pronunţarea încheierii nr. 2389 din data 10.10.2014 din pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia a II-a Civilă, în dos. 6032/30/2014.

7.1 Debitorul SC Hyperici SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Termen limită pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din legea 85/2014 la 30.10.2014

7.3. Creditorii debitorului SC Hyperici SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.4.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 24.11.2014;

7.4.2. Termenul pentru întocmirea raportului privind cauzele insolventei: 19.11.2014;
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.4.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 15.12.2014. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este de 7 zile de la data publicării in Buletinul Procedurilor de Insolvenţa a tabelului preliminar al creanţelor. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.01.2015.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, din Timisoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timis, în data de 19.12.2014, la orele 12.00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar, stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timis.

Informaţii suplimentare:

– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedura insolvenţei.

– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau vor fi transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

– Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. (art. 75 al. 1 din Legea privind procedura insolvenţei).

Listă creditori:

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata