Iar s-a modificat Legea insolvenţei: valoarea minimă pentru deschiderea insolvenţei a crescut la 45.000 RON

– Salariaţiii pot solicita deschiderea procedurii de insolvenţă în cazul în care au de recuperat o sumă echivalentă cu 6 salarii medii brute pe economie

– Creditorul este îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei dacă deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile

– Toate procedurile prevăzute de Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei  sunt de competenţa tribunalului (comercial) în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul.

– Creditorii care au introdus cererea de deschidere a insolvenţei pot fi obligaţi să depună o cauţiune de 10% din valoarea creanţelor


În Monitorul Oficial nr.505 din 21 iulie 2010 a fost publicată Legea nr.169 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Cea mai importantă modificare este reprezentată de suma minimă pentru care un creditor poate solicita deschiderea insolvenţei unui debitor, aceasta fiind majorată la 45.000 lei, de la 30.000 lei.

Merită menţionat faptul că, iniţial, această sumă a fost de 10.000 RON. Anul trecut, ca urmare a „exploziei” proceselor de insolvenţă, această valoare a fost urcată la 30.000 RON. Criza economică şi incapacitatea Guvernului Boc de a stopa declinul economic a făcut ca numărul Dosarelor de Insolvenţă să crească în continuare. Acum, în loc să aplice măsuri anti-criză care să evite falimentele în lanţ, s-a recurs la o nouă majorare a „valorii-prag”.

Asfel, conform Legi nr.169 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salariaţi de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat”.


Alte modificări/completări importante sunt următoarele:


¤ prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. Creditorii, inclusiv cei bugetari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi suma valoarea-prag.

¤ Toate procedurile prevăzute de lege, cu excepţia recursului, sunt de competenţa tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului comercial, în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul. Dacă în cadrul tribunalului sau al tribunalului comercial a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege.

¤ Sediul debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

¤ Termenul de recurs este de 7 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

¤ Hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic vor fi motivate de acesta în termen de 10 zile de la data pronunţării hotărârii.

¤ În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate, bugetari şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.

¤ Termenul pentru examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor legii şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar.

¤ Termenul pentru examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora,precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar.

¤ Cererea debitorului de deschidere a insolvenţei se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

¤ La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 5 zile, la o bancă, o cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauţiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Dacă nu este consemnată în termen cauţiunea, cererea introductivă va fi respinsă.

¤ De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

¤ Actele de procedură emise de administratorul judiciar şi de lichidator care, potrivit legii, sunt supuse şi formalităţii de publicitate prin registrul comerţului, alături de publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, se depun la Buletinul procedurilor de insolvenţă, iar înregistrarea în registrul comerţului se va opera din oficiu, cu titlu gratuit.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata